Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen voor uw instelling als de exploitatie door materiële schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Deze verzekering is alleen geschikt voor instellingen zonder winstoogmerk die een exploitatierekening opmaken, zoals ziekenhuizen, bejaardencentra en verzorgings- of verpleeghuizen.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de gevolgen voor de exploitatierekening doordat er materiële schade is ontstaan door een verzekerde gebeurtenis.

Extra informatie

De verzekerde gebeurtenissen zijn onder andere brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. En ook lekkage van waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Verzekerd bedrag

Als verzekerd bedrag kiest u het saldo van de exploitatierekening.

Schadevergoeding

We gaan uit van het de exploitatierekening vlak voor de gebeurtenis. De schade wordt vastgesteld op de verminderde inkomsten en de extra uitgaven die van invloed zijn op het saldo van de lopende exploitatierekening. Hiervan trekken we eventuele besparingen af, bijvoorbeeld doordat bepaalde uitgaven door de schade lager worden.

Storing nutsvoorzieningen

U bent ook verzekerd voor de gevolgen van het wegvallen van de levering van water, elektriciteit en/of gas.

Storing koel-/vriesinstallatie

U bent ook verzekerd voor de gevolgen van en storing van een koel- of vriesinstallatie, waardoor de inhoud van deze installatie niet meer bruikbaar is.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Materiële schade

De kosten die u maakt om materiële zaken te herstellen, te reconstrueren of te reproduceren zijn niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis.

Extra informatie

Voor bepaalde doelgroepen hanteren we een minimum eigen risico. Wilt u een hoger eigen risico? Vaak is dat mogelijk, en dan krijgt u korting op uw premie.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaalde periode. U kunt deze uitkeringstermijn zelf kiezen uit drie mogelijkheden: één jaar, twee jaar en drie jaar. 

Extra informatie

Welke uitkeringstermijn u kiest, is onder andere afhankelijk van de soort instelling en de bedrijfsmiddelen waarover u beschikt.  Het is voor de continuïteit van uw instelling belangrijk om een goede keuze te maken.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de vestigingsadressen die in uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.