Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de kosten om uw bedrijf voort te zetten bij (dreigende)  stilstand als gevolg van materiële schade. Zodat u bijvoorbeeld tijdelijk andere bedrijfsruimte, machines en computerapparatuur kunt huren.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die nodig zijn om een verstoring in uw bedrijf door een verzekerde gebeurtenis op te heffen.

Extra informatie

De verzekerde gebeurtenissen zijn onder andere brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. Maar ook lekkage van waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Schadevergoeding

We vergoeden de kosten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk te hervatten, tot maximaal het verzekerde bedrag. Denk hierbij aan kosten voor noodhuisvesting, huur van vervangende inventaris of extra transportkosten.

Storing nutsvoorzieningen

U bent ook verzekerd voor extra kosten die het gevolg zijn van het wegvallen van de levering van water, elektriciteit en/of gas.

Wegafzetting

U bent ook verzekerd voor extra kosten die het gevolg zijn van een afzetting van een weg die naar het gebouw loopt, waardoor uw bedrijf niet (goed) toegankelijk is voor het publiek.

Storing koel-/vriesinstallatie

U bent ook verzekerd voor extra kosten als gevolg van een storing van een koel- of vriesinstallatie, waardoor de inhoud van deze installatie niet meer bruikbaar is.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Boetes

Boetes die uw bedrijf krijgt, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf stil lag en u uw verplichtingen niet kon nakomen, zijn niet gedekt.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de materiële schade aan uw bedrijfsgebouw of de inventaris zijn niet verzekerd.

Reconstructiekosten

De extra tijd die u besteedt aan het reconstrueren van uw (financiële) administratie is niet verzekerd. Ook niet verzekerd zijn de kosten die u maakt om materiële zaken, zoals mallen en tekeningen, te reconstrueren of te reproduceren.

Brutowinst / loonkosten

Vermindering van uw brutowinst of loonkosten voor niet-productieve uren zijn niet verzekerd. Ook dekt deze verzekering niet het doorbetalen van lonen en salarissen.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis.

Extra informatie

Voor bepaalde doelgroepen hanteren we een minimum eigen risico. Wilt u een hoger eigen risico? Vaak is dat mogelijk, en dan krijgt u korting op uw premie.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaalde periode. De uitkeringstermijn start vanaf het moment dat u extra kosten gaat maken en duurt maximaal 52 weken. 

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de vestigingsadressen die in uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.