Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen als uw bedrijf door materiële schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld de salarissen kunt blijven betalen.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de vermindering van brutowinst door teruggang in productie of omzet van uw bedrijf als gevolg van materiële schade door een verzekerde gebeurtenis.

Extra informatie

De verzekerde gebeurtenissen zijn onder andere brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal na braak en vandalisme. Maar ook lekkage van waterleidingen, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Schadevergoeding

We gaan uit van het bedrag waarmee de productie of de omzet van uw bedrijf is verminderd. Daar trekken we de variabele kosten van af, en de kosten die door de schade (tijdelijk) zijn vervallen. De kosten die u maakt om schade te voorkomen of te beperken tellen we erbij op.

Storing nutsvoorzieningen

U bent ook verzekerd voor bedrijfsschade door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas.

Wegafzetting

U bent ook verzekerd voor bedrijfsschade door een afzetting van een weg die naar het gebouw loopt, waardoor uw bedrijf niet (goed) toegankelijk is voor het publiek. 

Storing koel-/vriesinstallatie

U bent ook verzekerd voor bedrijfsschade door een storing van een koel- of vriesinstallatie, waardoor de inhoud van deze installatie niet meer bruikbaar is.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Deze verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Boetes

Boetes die uw bedrijf krijgt, bijvoorbeeld omdat uw bedrijf stil lag en u uw verplichtingen niet kon nakomen, zijn niet gedekt.

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de materiële schade aan uw bedrijfsgebouw of de inventaris zijn niet verzekerd.

Reconstructiekosten

De extra tijd die u besteedt aan het reconstrueren van uw (financiële) administratie, is niet verzekerd. Ook niet verzekerd zijn de kosten die u maakt om materiële zaken, zoals mallen en tekeningen, te reconstrueren of te reproduceren.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaalde periode. U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van 52 of 104 weken.

Extra informatie

Welke uitkeringstermijn u kiest, is onder andere afhankelijk van welk beroep of bedrijf u heeft, waar u uw activiteiten uitvoert en met welke bedrijfsmiddelen u dat doet. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk om een goede keuze te maken.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de vestigingsadressen die in uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.