Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de gevolgen van schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die anderen (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is veroorzaakt door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is het financieel nadeel van uw klant of opdrachtgever die door u of uw bedrijf is veroorzaakt als gevolg van een beroepsfout of een verkeerd advies.

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf en uw werknemers, waaronder uitzendkrachten en stagiairs, en vennoten en firmanten. Ook meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Juridische hulp

De kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures, de bereddingskosten maar ook de kosten voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade zijn verzekerd. Bij een gedekte schade zijn ook de kosten van het verweer verzekerd als u ten onrechte aansprakelijk bent gesteld.

Inloop

Schade die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering én die u meldt na de ingangsdatum van de verzekering, is verzekerd. De schade mag niet bij u bekend zijn op het moment dat u de verzekering afsluit.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Kostenoverschrijding

Schade door of voortvloeiend uit het niet behalen van toegezegde of gegarandeerde resultaten, rendementen, rentabiliteit en dergelijke is niet verzekerd. Ook het overschrijden van kostenbegrotingen en tijdsplanningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, is niet verzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder of commissaris/ toezichthouder wordt aangesproken, is niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt dit risico verzekeren op een aparte Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Uitloop

Schade die u meldt ná de einddatum van de verzekering is niet verzekerd, ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van die verzekering.

Extra informatie

Bij beëindiging van uw bedrijf en bij opzegging van de verzekering door ons kunt u het nameldingsrisico apart meeverzekeren.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade als gevolg van het vervangen of verbeteren van adviezen die u heeft gegeven en die achteraf ondeugdelijk bleken, maar ook het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van een opdracht die u naar de mening van de opdrachtgever niet op de gewenste wijze heeft uitgevoerd, is niet verzekerd.

Kantoorrisico

Schade die u veroorzaakt aan personen (letsel of overlijden) of aan de spullen van anderen (het zogenaamde kantoorrisico), is niet verzekerd.

Extra informatie

Voor dit risico kunt u een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) sluiten.

Dienstverlening

Schade in verband met het verlenen van diensten in het kader van automatiseringsactiviteiten, van interim- en projectmanagement op statutair en/of (mede)beleidsbepalend niveau en van facility management en/of logistiek management, is niet verzekerd.

Imago- en reputatieschade

Schade in verband met het optreden van imago en/of reputatieschade is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

De schade die op basis van uw polis verzekerd is, is gemaximeerd. De hoogte van het maximaal verzekerde bedrag kiest u zelf en bedraagt veelal € 500.000,- per aanspraak met een maximum van € 1.000.000,- per verzekeringsjaar. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk een goede keuze te maken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.