Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonboten of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die met of door uw boot aan personen of zaken is toegebracht. Wij vergoeden maximaal € 5.000.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade aan uw boot staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis. 

Keuze: schade aan eigen boot

Met de Beperkt Casco dekking is schade aan uw boot door brand, blikseminslag, diefstal en storm verzekerd.

De Volledig Casco dekking dekt naast de schade genoemd bij Beperkt Casco ook alle andere schade aan uw eigen boot door een plotselinge gebeurtenis van buitenaf zoals: aanvaring, stranding, vandalisme en joy-varen.

Extra informatie

Bij Volledig Casco is er ook dekking voor de gevolgschade van een eigen gebrek van de boot. Herstel van het eigen gebrek zelf is ook verzekerd. Dit geldt ook voor motoren jonger dan 20 jaar.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is verzekerd. Bij diefstal is de dagwaarde van de boot, motor, verzekerd. Voor een meeverzekerde volgboot of trailer geldt hetzelfde. Deze module hoort bij de Beperkt Casco en Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd was met buitenboordmotorslot dat op de Slotenlijst Buitenboordmotoren 2020 staat (nn.nl/bootverzekering-downloads).

Keuze: inboedel

Bij de Beperkt- en Volledig Casco dekking is altijd inboedel meeverzekerd. Onder inboedel verstaan wij bijvoorbeeld uw kleding, servies en bestek en linnengoed. Bij Beperkt Casco is uw inboedel verzekerd tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag van uw boot. Bij Volledig Casco is uw inboedel onbeperkt verzekerd.

Extra informatie

Onder bepaalde voorwaarden vergoeden wij de dagwaarde. De dagwaarde berekenen we door van de nieuwwaarde een bedrag af te trekken vanwege waardevermindering door ouderdom en/of slijtage. Op bladzijde 17 van de polisvoorwaarden staat dit verder uitgewerkt. 

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd bij zowel de Beperkt Casco-, als de Volledig Cascoverzekering.

Keuze: schade door natuur

Schade door blikseminslag en storm is verzekerd bij zowel Beperkt Casco-, als de Volledig Cascoverzekering.

Volgboot en trailer

Een volgboot is standaard verzekerd. Een boottrailer is optioneel te verzekeren.

Extra informatie

Een volgboot is verzekerd als de boot een snelheid van maximaal 20 kilometer per uur heeft en als de lengte van de volgboot niet meer is dan de maximale breedte van uw vaartuig. 

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij overlijden door een ongeval keren we een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit krijgt u afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit een percentage van uw verzekerd bedrag.

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt hulp bij conflicten over bijvoorbeeld letsel aan boord, reparatie en onderhoud, garantie of conflicten verband houdend met een lig- of stallingsplaats. Proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen worden ook vergoed. De dekking rechtsbijstand brengen wij onder bij DAS. DAS behandelt ook de schade.

Keuze: pechhulp

Als een boot na een verzekerde schade niet meer kan varen, regelen wij het vervoer naar de dichtstbijzijnde reparatieplaats.

Gedekte kosten

Bij een verzekerde schade is er ook dekking voor:

-  Kosten om de schade te voorkomen of te beperken

-  Kosten van hulp- en berglonen

-  Lichtings- en opruimingskosten

Reparatie

Is de schade aan uw boot te repareren? Dan vergoeden wij de reparatiekosten zonder aftrek nieuw voor oud (behalve bij zeilen en (dek-)tenten).

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt of ontstaan door opzet
  • Schade door slijtage
  • Schade door slecht onderhoud aan uw boot
  • Schade als u uw boot verhuurt

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Denk bij diefstal en inbraak aan het opbergen van waardevolle spullen of bij vorstschade aan het jaarlijks winterklaar maken van uw boot. 

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. U kunt kiezen voor € 250,- of € 500,- eigen risico. Heeft u de afgelopen jaren geen schade op uw polis gemeld? Dan bouwen wij het eigen risico af. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hierover meer.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen uit verschillende vaargebieden: Nederland +20 mijl, Europa +20 mijl of zeedekking. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan ontvangt u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons. Het dekkingsgebied staat vermeld op het polisblad. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast dient u de schade zo snel mogelijk bij ons te melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Extra informatie

Kiest u voor een termijnbetaling, dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u korting op uw premie (tot 35%). Als u schade claimt, dan vervalt de korting (deels).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet word opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van één maand.