Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering éénmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit je deze verzekering af voor jouw werknemers.

Extra informatie

Alle medewerkers die op de loonlijst staan, zijn automatisch verzekerd. Ook bezoekers zijn meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Raakt een van jouw werknemers door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering éénmalig een bedrag uit. Je sluit deze verzekering af voor jouw werknemers.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval is verzekerd.

Overlijden

Overlijden als gevolg van een ongeval is verzekerd.

Extra: speciaal kenmerk

Onder ongeval verstaan we ook bepaalde vormen van besmetting, vergiftiging en infecties. Maar ook als er bij een geneeskundige behandeling na het ongeval complicaties optreden of de behandeling onjuist is.

Uitgebreide dekking

In enkele gevallen wordt de uitkering voor overlijden of voor blijvende invaliditeit verdubbeld. Ook is er in bepaalde gevallen dekking voor plastische chirurgie tot 10% van het verzekerde bedrag of tot € 5.000,-. Raadpleeg voor meer informatie jouw polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Extra informatie

Bijvoorbeeld bij verzekerd bedrag op basis van salaris is het verzekerd bedrag bij overlijden: 1x bruto-jaarloon, bij algehele invaliditeit: 2x brutojaarloon.                                                                                                                                            Bijvoorbeeld op basis van vaste bedragen kan je als verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000,- kiezen en bij algehele invaliditeit € 50.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt door een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde of iemand die belang heeft bij de verzekering.

Alcohol en drugs

Als de medewerker tijdens het ongeval onder invloed is van alcohol of drugs, keren we niet uit.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij (een poging tot) zelfmoord of zelfverminking.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen en dekkingen altijd de polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Bijvoorbeeld bij het verlies van een wijsvinger wordt 15% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je bent verzekerd voor € 100.000,-. Na een ongeluk verlies je een wijsvinger volledig. Jouw uitkering is dan € 100.000 x 15% (uitkeringspercentage van een wijsvinger) = € 15.000,-. In dit geval zou je dus € 15.000,- uitbetaald krijgen.

Einde dekking

De dekking van een verzekerde eindigt automatisch aan het einde van het verzekeringsjaar waarin deze verzekerde 75 jaar is geworden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Als sprake is van overlijden door een ongeval, geef je dit ten minste 36 uur voor de begrafenis of crematie aan ons door. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Gezondheid

Als je de verzekering aanvraagt, dan vragen we niet naar de gezondheid van jouw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Premie

De premie wordt over de totale verzekerde jaarloonsom of over het aantal verzekerden berekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur. De verzekering stopt dan twee maanden later.

Extra informatie

Als we na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met jou hebben gemaakt, kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. De opzegtermijn is dan 2 maanden.