Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Cyberservice biedt hulp en vergoedt schade bij een cyberincident. Onder een cyberincident verstaan we een kwaadaardige handeling of malware die zich voordoet op verzekerde apparatuur. De Cyberservice is een aanvulling op de inboedelverzekering van Nationale-Nederlanden.

Wat is verzekerd?

Verzekerde apparatuur
- computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur;
- smartphones, tablets, laptops;
- andere wearable devices.

Extra informatie

Onder wearable devices verstaan we op je lichaam draagbare armbanden, horloges, brillen en kleding die tot doel hebben de gebruiker te voorzien van persoonlijke data en/of omgevingsdata.

Verzekerd bedrag

EUR 5.000,- per jaar. Hulpverlening en advies door onze telefonische hulplijn de Cyberwacht heeft geen maximering.

Hulp en advies

Hulp en advies door de Cyberwacht. De Cyberwacht is onze telefonische hulplijn bij cyberincidenten. Je kunt de Cyberwacht ook bellen als je vragen hebt over het voorkomen van cyberincidenten of advies wilt bij het installeren van beveiligingssoftware.

Diefstal van geld

Diefstal van geld van je (bank)rekening door een ongeautoriseerde elektronische overboeking of door phising of e-mail spoofing.

Identiteitsdiefstal

Geldelijke verliezen die het directe gevolg zijn van online identiteitsdiefstal. En de redelijk kosten voor krediet- en identiteitsmonitoring.

Dataherstel

Terugzetten van je data na een cyberincident en verwijderen van malware van verzekerde apparatuur.

Vervanging van hardware

Vervangen van het door een cyberincident getroffen verzekerd apparaat als het niet mogelijk is de malware te verwijderen. Of als de kosten van herstel van de data of verwijderen van de malware niet in verhouding staan tot het vervangen van het verzekerde apparaat.

Hulp bij cyberafpersing

Hulp door de Cyberwacht of een door ons ingeschakelde expert om te helpen de cyberafpersing te beëindigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Het verlies van of schade aan spullen of schade die hiervan het gevolg is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je laptop die is gestolen of beschadigd en je hierdoor belangrijke data bent kwijtgeraakt.

Roekeloosheid

Schade die je opzettelijk of door roekeloosheid hebt veroorzaakt of verergerd.

Bitcoins

Het verlies van of schade die verband houdt met cryptocurrencies en non-fungible tokens en andere virtuele valuta, zoals bitcoins.

Gokken en beleggen

Schade die verbandt houdt met gokken, beleggingen of handelstransacties. Bij schade die verband houdt met handelstransacties kun je denken aan schade die ontstaat doordat je geen aandelen kunt kopen of verkopen.

Bedrijfsmatige activiteiten

Schade die verband houdt met professionele of bedrijfsmatige activiteiten.

Letsel

Schade die bestaat uit letsel, psychische schade, trauma, ziekte of overlijden.

Bekendheid

Als de gedekte gebeurtenis of de omstandigheden die hebben geleid tot de gedekte gebeurtenis bij jou bekend waren of redelijkerwijs bij jou bekend hadden kunnen zijn voor de ingangsdatum van de verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Per dekking geldt voor ieder cyberincident een maximale vergoeding. Hoe hoog die vergoeding is, hangt af van die dekking. Voor alle dekkingen samen vergoeden wij maximaal EUR 5.000,- per gebeurtenis. EUR 5.000,- is ook het maximum dat wij vergoeden per verzekeringsjaar.

Extra informatie

Maximale vergoeding per gebeurtenis in euro's

- Cyberwacht                               geen maximum
- Diefstal van geld van (bank)rekening     5.000,-
- Identiteitsdiefstal                                     5.000,-
- Dataherstel en verwijderen malware      2.000,-
- Vervanging van hardware                       2.000,-
- Hulp bij cyberafpersing                           2.000,-

Eigen risico

Voor de Cyberservice geldt geen eigen risico.

Smart home devices

Je bent niet verzekerd voor schade die verband houdt met een smart home device. Dit is een apparaat of (Internet of Things) onderdeel verbonden met en/of aangestuurd via het internet. Bijvoorbeeld camera's, airconditioning, verlichting en alarmsystemen.

Extra kosten voor verbetering

Je bent niet verzekerd voor extra kosten voor verbetering van (de beveiliging van) smartphones, tablets, laptops en andere verzekerde apparaten. Er is sprake van verbetering als het apparaat in een betere staat verkeert dan op het moment direct voorafgaand aan de schade.

Waar ben ik gedekt?

Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Gebruik en onderhoud de verzekerde apparatuur volgens de aanbevelingen. Installeer updates van het besturingssysteem zo snel mogelijk en zorg dat je beveiligingsmaatregelen treft, zoals anti-virus software. Gebruik wachtwoorden die niet gemakkelijk zijn te raden en verander ze regelmatig. Laat verzekerde apparatuur nooit onbeheerd achter en maak iedere twee weken een back-up van je data.

Extra informatie

Deze verplichtingen zijn aanvullend op de verplichtingen die je hebt vanuit de Inboedelverzekering. Raadpleeg die verplichtingen in het informatiedocument van jouw verzekeraar.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf. Afhankelijk bij welke verzekeraar jouw inboedelverzekering loopt, kun je kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Afhankelijk van je verzekeraar of verzekeringsadviseur kan dat via een online formulier, telefonisch, via chat of per e-mail.