Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

De Evenementenverzekering bestaat uit verschillende dekkingen of modules. U kunt zelf kiezen welk risico u verzekert.

Extra informatie

De Evenementenverzekering is een zogenaamde tijdelijke verzekering. Deze verzekering geldt voor één specifiek evenement. 

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan, of het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen.

Keuze: winst

Aantoonbare winst kunt u in sommige gevallen meeverzekeren tot maximaal 30% van de kosten.

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt uw bedrijf schade aan personen of spullen en bent u voor deze schade aansprakelijk? Dan is dat verzekerd.

Keuze: materiaal

Schade aan materiaal, zoals geluidsinstallaties, meubilair, tenten, etc. is verzekerd tijdens transport van en naar en verblijf tijdens het evenement op de evenementenlocatie.

Keuze: ongevallendekking

Uitkering bij een ongeval dat leden of vrijwilligers van de organisatie is overkomen. U verzekert dit voor vaste bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Keuze: slecht weer

U kunt annulering als gevolg van weersinvloeden meeverzekeren, maar alleen als het evenement in Nederland plaatsvindt.

Keuze: geld

Verlies van contant geld tijdens verblijf en transport is verzekerd. Ook schade door acceptatie van vals geld is verzekerd.

 

Extra dekkingen

Raadpleeg de polis en de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd en voor welke bedragen. 

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polis en polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Verenigde Staten of Canada

Er is geen dekking als u aansprakelijk wordt gesteld op grond van Amerikaans of Canadees recht, of als degene die u aansprakelijk stelt in de Verenigde Staten of Canada gevestigd is.

Problemen organisatie, onvoldoende belangstelling, geen vergunning, opzet

We vergoeden geen schade door financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling of het ontbreken danwel intrekken van vergunningen. Ook opzet en grove schuld zijn niet verzekerd.

Besmettelijke Ziekten

We vergoeden geen schade of kosten door besmettelijke ziekten.

Cyber

Wij vergoeden geen schade als gevolg van cybercriminaliteit of -aanvallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de Rubrieken Aansprakelijkheid en Casco geldt een eigen risico. De hoogte ervan is afhankelijk van het soort evenement en de verzekerde bedragen.

Schade aan terreinen

Schade aan het terrein waarop het evenement plaatsvindt, is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen, zoals gevaarlijke sporten, obstacle runs en andere risicovolle activiteiten, zijn niet gedekt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum zijn gekoppeld aan de opbouw- en de afbouwfase van het evenement. Voor de Dekking Onkosten kan een afwijkende begindatum van toepassing zijn. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering geldt voor een vastgestelde periode. U kunt alleen opzeggen als het evenement nog niet heeft plaatsgevonden. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.