Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfsgebouw.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw bedrijfsgebouw door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerd is onder meer schade door brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, lekkage van waterleidingen, storm, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het bedrag dat in uw polis staat. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. In bepaalde gevallen is garantie tegen onderverzekering mogelijk. We vergoeden de schade dan volledig, ook als die groter is dan het verzekerde bedrag.

Extra informatie

We vergoeden de herstelkosten. Als het gebouw niet te repareren is, vergoeden we de schade op basis van de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de schade naar verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of was gekraakt.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van uw bedrijfsgebouw na schade zijn ook verzekerd. Bijvoorbeeld de kosten om de schade te laten vaststellen, kosten van opruiming van beschadigde zaken, kosten om schade te beperken of te voorkomen, en kosten omdat u aan bepaalde nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

We vergoeden de gederfde huurinkomsten van uw bedrijfsgebouw als u het gebouw vanwege de schade niet heeft kunnen verhuren. Ook vergoeden we een marktconforme huurprijs als u het gebouw zelf gebruikt en door de schade (voor een deel) niet heeft kunnen gebruiken.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin na schade zijn verzekerd.

Aanpassen van ontwerp en/of constructie

Bij schade door hagel, sneeuwdruk en/of wateraccumulatie en als gevolg van ontwerp- en/of constructiefouten, krijgt u een vergoeding voor de architect- of ontwerpkosten die nodig zijn om de bouwtekening aan te passen. Ook vergoeden we de extra kosten om de bouwconstructie aan te passen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Glas

Met deze dekking bent u verzekerd voor het breken van glas van uw bedrijfsgebouw, en glas in windschermen, balkon-, terras- en terreinafscheidingen van het gebouw.

Extra informatie

Onder glas verstaan we glas en kunststof van het gebouw dat dient tot lichtdoorlating.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Schade door grondwater

Schade die is ontstaan door grondwater is niet gedekt.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen, zoals zonweringen, antennes, lichtreclames en grond vallen niet onder de verzekering.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Leegstand

Staat uw bedrijfsgebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. We kunnen de verzekering dan aanpassen of besluiten de verzekering niet voort te zetten. Als het gebouw onbruikbaar is verklaard, dan vergoeden we de schade niet meer naar herbouwwaarde, maar naar afbraakwaarde.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de vestigingsadressen die in uw polis staan. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.