Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van uw bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om verlies door bijvoorbeeld een gewelddadige overval of diefstal uit de kluis na inbraak, en om acceptatie van vals geld. Geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is contant geld en geldswaardig papier.

Extra informatie

Onder contant geld verstaan we muntgeld en bankbiljetten die tot wettig betaalmiddel dienen. Onder geldswaardig papier verstaan we alle papier maar ook plastic waaraan in het maatschappelijk verkeer een geldwaarde wordt toegekend, zoals postzegels, cadeaubonnen, tegoedbonnen, loten, opgewaardeerde pasjes en niet op naam gestelde toegangskaarten.  

Tijdens vervoer

De verzekerde waarden zijn verzekerd tijdens vervoer door uzelf of door een meerderjarige persoon die het vervoer in uw opdracht doet, zoals een familielid, een personeelslid of een erkend geldtransportbedrijf. Er is dekking tijdens vervoer tussen uw bedrijf, uw woning en de bank.

In je bedrijf, woning, nachtkluis van de bank

De verzekerde waarden zijn verzekerd wanneer ze aanwezig zijn in uw bedrijf, bij u thuis of in de nachtkluis van de bank. Na sluitingstijd van uw bedrijf moet u het geld achter slot en grendel bewaren in een goedgekeurde brandkast of kluis. In de woning is een afgesloten meubel voldoende.

Extra informatie

Een goedgekeurde brandkast of kluis moet voldoen aan de eisen die voor waardeberging van de verzekerde waarden gelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Vereniging Geld- en Waardeberging.

Overval of afpersing

Een overval of afpersing is verzekerd als er sprake is van gebruikmaking van of bedreiging met fysiek geweld tegen personen.

Vals geld

Heeft u vals geld geaccepteerd in de veronderstelling dat het echt was? Dan bent u  ook daarvoor verzekerd.

Extra informatie

Het gaat hierbij om het accepteren van het geld in de uitoefening van het beroep, het edrijf of van de verzekerde activiteiten.

Betaalautomaten

U bent verzekerd voor verlies van elektronisch opgeslagen waarden in uw betaalautomaten als dit nog voor uw risico is.

Ongevallen

U bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval (tijdens vervoer) of  geweld bij beroving (afpersing).

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Fraude en oplichting

De verzekering biedt geen dekking voor fraude en oplichting.

Kosten voor vervanging

Kosten die na een inbraak gemaakt worden voor vervanging of inregelen van kluissloten en/of -sleutels zijn niet verzekerd.

Digitaal geld

Diefstal van creditcards, bankpassen en andere vormen van digitaal geld is niet verzekerd.

Vermissing zonder aantoonbare oorzaak

Vermissing zonder aantoonbare oorzaak is niet verzekerd.

Opzet

We vergoeden geen schade die een verzekerde persoon en/of een personeelslid, een huisgenoot of een familielid met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt of verergerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Vervoer langs de kortste weg en zonder onderbrekingen

Diefstal van verzekerde waarden tijdens vervoer is alleen verzekerd wanneer het vervoer naar de bestemming plaatsvindt langs de kortste weg en zonder onnodige onderbreking. Ook moeten de waarden voortdurend onder onmiddellijk handbereik van de vervoerder zijn. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.