Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw goederen die worden vervoerd.                                                                                                                                                          

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw goederen die worden vervoerd met een voer-, vaar- of vliegtuig. Er is dekking tijdens het transport en tijdens het in- en uitladen

Keuze: schade aan zaken

Er is keuze voor een dekking van:                                                        Handelsgoederen: voor alle handelsbedrijven die goederen zelf vervoeren of door derden laar vervoeren òf                                  Eigen goederen: voor bedrijven die eigen, gehuurde en/of geleende goederen. bedoeld voor o.a. verhuur, reparatie/onderhoud of eigen gebruik regelmatig vervoeren.

Extra informatie

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door één van de nader omschreven evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Misgelopen winst

U kunt kiezen voor,een vergoeding van de gebruikelijke winst op ingekochte goederen bovenop de vergoeding voor de materiele schade. U kunt kiezen voor een percentage tot maximaal 100%.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van.  Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Alleen de goederen zelf zijn verzekerd. De gevolgen van de schade aan de goederen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade, zijn niet verzekerd.

Opzet en roekeloosheid

We vergoeden geen schade door opzet of roekeloosheid van een verzekerde.

Zaken waarin niet mag worden gehandeld

Er is geen dekking voor zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van (inter)nationale regels of waarvoor een geldige import- of exportvergunning is vereist en deze ontbreekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. 

Toeslag

Er gelden geen toeslagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking in Europa, Turkije, Marokko, Algerije en Tunesië, of naar keuze in de gehele wereld..

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen en eindigt de dekking. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand na de opzegdatum of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.