Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Komt er een verontreinigende stof vrij op uw eigen terrein en zijn de wettelijke normen overschreden? Dan bent u verzekerd voor de kosten van het opruimen daarvan. Dit geldt ook voor een verontreiniging door een stof die op omliggende terreinen terecht is gekomen.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn saneringskosten als gevolg van een verontreiniging van de bodem en/of water. Vindt deze schade plaats op de verzekerde locatie, bij de buren of bij een klant op werklocatie? En dreigt u daarvoor op te draaien? Dan is dat verzekerd. Ook de schade die het gevolg is van het saneren is meeverzekerd.

Extra informatie

Gevolgschade van het saneren kan zijn het (gedeeltelijk) stil komen te liggen van uw bedrijf. De gederfde brutowinst is dan verzekerd. Daarnaast kan het gebeuren dat er bij de sanering een gebouw (gedeeltelijk) moet worden afgebroken. Ook die gevolgschade van het saneren vergoeden wij dan.

Herstelkosten van andere schade

Als er door de verontreiniging roerende zaken, zoals goederen of grondstoffen, moeten worden schoongemaakt of vervangen, dan is dat verzekerd. Dit geldt ook voor herstel van bestrating, beplanting of ondergrondse pijpen, leidingen en kabels.

Onderzoekskosten

De kosten die u of iemand anders maakt om een verontreiniging vast te stellen, zijn verzekerd. Dit geldt ook voor de kosten van onderzoek naar de methode van saneren.

Asbest

Komt er asbest vrij door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis zoals brand of storm? Dan vallen de kosten voor het opruimen van het vrijgekomen asbest ook onder de dekking van deze verzekering.

Elders vrijkomen van verontreinigende stoffen (inkomende verontreiniging)

Een gevaarlijke stof die vrijkomt bij een naburige brand laat zich helaas niet leiden door perceelgrenzen. Het is dus goed mogelijk dat u met een verontreiniging te maken krijgt die niet afkomstig is vanaf uw eigen locatie. De verzekering biedt hiervoor dekking, zelfs wanneer de oorsprong kilometers (maximaal 25 km) van uw locatie vandaan is.

Verweersbijstand

Verzekerd is het voeren van verweer tegen een vordering van een derde op basis van aansprakelijkheid van verzekerde. Dit geldt ook als er sprake is van een geschil met de overheid over de sanering van uw eigen locatie of de werklocatie.

Ondergrondse tanks

U kunt ondergrondse tanks gewoon meeverzekeren op uw Milieuschadeverzekering en hoeft hier geen aparte polis voor af te sluiten.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar een paar voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Onvoldoende milieuzorg

Niet verzekerd is schade die ontstaat door een gedraging die in strijd is met de in acht te nemen milieuzorg. Bijvoorbeeld als de van overheidswege vastgestelde voorschriften ( zoals wetten, besluiten, richtlijnen en/of voorwaarden) worden overtreden.

Bestaande verontreiniging

Niet verzekerd is bestaande verontreiniging, dat wil zeggen een verontreiniging die al aanwezig was voordat de verzekering is ingegaan.

Motorvoertuig tijdens werkzaamheden bij derden

Niet verzekerd is schade die u tijdens werkzaamheden bij derden, veroorzaakt met een motorvoertuig zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Afhankelijk van de werkzaamheden, activiteiten en/of beroep van verzekerde geldt een standaard eigen risico. De hoogte ervan kunt u tegen premiekorting- of toeslag aanpassen.

Preventie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locatie die in uw polis staat vermeld, en ook voor de werklocaties binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.