Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de installatiewerken die u aanlegt of aanpast.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade aan het montage-/installatiewerk gedurende de montageperiode. Ook is tijdens deze periode diefstal van montagecomponenten vanaf de montagelocatie gedekt.

Extra informatie


Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het desbetreffende verzekerde werk.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf welke bedragen u wilt verzekeren. De gekozen verzekerde bedragen staan dan in uw polis.

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur en constructeur.

Extra informatie

Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het door u aangenomen montagewerk tijdens de installatie- en montageperiode. Hieronder vallen ook schade aan en diefstal van montagecomponenten die voor uw rekening en risico op de montagelocatie aanwezig zijn, en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.

Keuze: Bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de montagewerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op de montagelocatie.

Keuze: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van medewerkers van de verzekerden en hun medewerkers op de montagelocatie.

Keuze: Onderhoudstermijn

U kunt de verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op deze verzekering niet gedekt.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Persoonlijke eigendommen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werken die u uitvoert in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.