Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten. De verzekering keert geen geld uit.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp en advies bij het verhalen van schade, straf- en tuchtrecht en overige geschillen in de bedrijfsvoering, zoals geschillen met leveranciers en klanten, geschillen met werknemers en geschillen met de overheid. Maar ook geschillen met de verhuurder van uw bedrijfspand, of met uw buren. 

Extra informatie

U, als verzekeringnemer, bent verzekerd maar ook uw werknemers en de bestuurders van uw bedrijf voor zover het gaat om werkzaamheden die zij voor u verrichten bij de uitoefening van het beroep, het bedrijf of de activiteiten volgens uw polis.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

We bieden u juridische hulp als u als ondernemer een conflict heeft met bijvoorbeeld leveranciers, klanten, medewerkers of de overheid.

Incasso

Met onze dekking 'Incassorechtsbijstand' helpen we u om uw openstaande facturen in Nederland alsnog te incasseren.

Keuze: verkeer

We bieden u juridische hulp als u schade aan een bedrijfsmotorrijtuig wilt verhalen op de veroorzaker, of als u een conflict heeft met de garage, bijvoorbeeld over een aankoop, reparaties of onderhoud van uw bedrijfsauto.

Telefonische Advies Service

Als u een dringend probleem heeft en snel wilt handelen, dan kunt u bellen met de Telefonische Advies Service van DAS. Ook als er nog geen conflict is en u juist een conflict wilt voorkomen. De Telefonische Advies Service van DAS helpt u een verantwoorde beslissing te nemen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering geldt niet voor alle conflicten. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over een belasting, heffing of accijnzen die u moet betalen. Ook krijgt u geen hulp bij een conflict over een subsidie die u heeft aangevraagd.

Bestaand conflict

Voor deze verzekering geldt geen wachttermijn. Maar voor conflicten die al bestonden toen u de verzekering afsloot, krijgt u niet alsnog juridische hulp.

Opzet, vermogensbeheer, milieu en bedrijfsbeëindiging

Opzet, vermogensbeheer, milieukwesties en conflicten over het overnemen of beëindigen van uw bedrijf, of als er sprake is van faillissement, zijn uitgesloten.

Onroerend goed

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over een onroerende zaak die u verhuurt, of die u niet gebruikt voor uw beroep of bedrijf.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de vergoeding van de kosten die een door u gekozen advocaat maakt voor uw juridische hulp. Maakt u gebruik van een DAS-advocaat, dan geldt er geen maximum. U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan het drempelbedrag (franchise) gaat. Dit bedrag staat in uw polis.

Keuze rechtshulpverlener

Als DAS bij gerechtelijke en administratieve procedures een advocaat moet inschakelen, dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u de advocaat zelf mag kiezen. U kunt dan kiezen voor een DAS-advocaat of een advocaat die niet aan DAS verbonden is. Heeft u een advocaat gekozen? Dan geeft DAS hem opdracht om uw belangen te behartigen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Voor het verhalen van schade en strafrechtsbijstand bent u ook buiten Nederland verzekerd, en wel in heel Europa. Daaronder verstaan we ook Madeira, de Canarische Eilanden, de Azoren, de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee en Rusland tot de Aziatische grens (het Oeralgebergte).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u rechtshulp nodig heeft, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld een juridisch geschil zo snel mogelijk bij DAS. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.