Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Inboedelverzekering Basis vergoedt schade aan spullen in jouw huis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming van een niet-primaire waterkering, directe blikseminslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Niet-primaire waterkeringen zijn objecten, werken of constructies die beveiliging bieden tegen overstroming en die volgens de Waterwet niet als primaire waterkering zijn beschreven.

Wat is verzekerd?

Je spullen in jouw huis, zoals meubels, kleding of sieraden, zijn verzekerd. In jouw tuin of balkon zijn spullen zoals tuinmeubelen en wasgoed, zonweringen of (schotel)antennes verzekerd. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in jouw huurhuis hebt gedaan.

Verzekerd bedrag

Het bedrag waarvoor je verzekerd bent, kan je zelf kiezen. Bij spullen tot en met 5 jaar oud vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij spullen ouder dan 5 jaar of tweedehands spullen de dagwaarde. Bij spullen die je niet gebruikt, maar hebt opgeslagen, tweedehands aangeschafte spullen, bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen en accessoires daarvan en gehuurde spullen vergoeden wij ook de dagwaarde.

Om de waarde van je spullen te bepalen, gebruiken wij een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door NN vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van jouw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die NN inschakelt? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als jouw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Sieraden

Sieraden zijn in geval van diefstal standaard verzekerd tot maximaal € 6.000. Hebben jouw sieraden een hogere waarde en wil je die verzekeren? Dan kun je een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Als je een hoger bedrag hebt verzekerd, dan geldt het afgesproken hogere bedrag als maximum. Blijkt bij diefstal dat het verzekerde bedrag nog steeds lager is dan de uiteindelijke schade, dan verhogen wij de vergoeding met maximaal 25%.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard tot € 12.000 verzekerd. Je kan ook een hoger bedrag verzekeren.

Extra informatie

Let op: onder Audiovisuele- en computerapparatuur verstaan we geen mobiele elektronica.

Spullen buiten huis

Spullen buiten je huis zijn verzekerd op het terrein dat bij je huis hoort, maar niet voor alle gebeurtenissen. Bijvoorbeeld tuinmeubels, wasgoed en tuingereedschap zijn verzekerd tegen schade door brand, explosie, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, omvallende kranen / hoogwerkers, diefstal en vandalisme.

Extra informatie

Voor schade aan spullen buiten jouw eigen woning ontvang je een beperkte vergoeding.

Keuze: Glas

Schade aan de ruiten van je huis door breuk is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart meeverzekeren met de aanvullende dekking Glas. Onder onze glasdekking valt glas in ramen en deuren, maar ook ruiten van kunststof en glas-inlood zijn verzekerd.

Extra informatie

Let op! Wil je de aanvullende dekking Glas meeverzekeren? Dan doe je dat bij ons altijd op de woonhuisverzekering. Tenzij je alleen een inboedelverzekering afsluit. Controleer of je al een glasdekking hebt op jouw woonhuisverzekering en voorkom dat je dubbel verzekerd bent.

Keuze: Mobiele Elektronica

Mobiele elektronica is binnenshuis verzekerd tegen schade door bepaalde gebeurtenissen zoals brand, diefstal en waterschade tot € 7.500 per gebeurtenis. Met de aanvullende Mobiele elektronica verzekering is schade aan jouw mobiele elektronica
wereldwijd verzekerd tot maximaal € 7.500 per gebeurtenis. Ook tegen vallen en stoten.

Extra informatie

Onder mobiele elektronica verstaan we smartphones, tablets, laptops en wearable devices.
Wearable devices zijn op het lichaam draagbare armbanden, horloges, brillen en kleding met het doel jou te voorzien van persoonlijke data.

Cyberservice

Verzekerd is schade door een cyberincident dat invloed heeft op verzekerde apparatuur,
cyberafpersing, diefstal van geld van jouw rekening en diefstal van jouw identiteit. Schade vergoeden wij tot maximaal € 5.000 per verzekeringsjaar. Naast een financiële vergoeding biedt de Cyberservice je hulp en advies bij een cyberschade.

Extra informatie

Verzekerde apparatuur:
• computerapparatuur en bijbehorende randapparatuur; en
• smartphones, tablets, laptops; en
• andere wearable devices.

Let op! Smart home devices vallen hier niet onder. Smart home devices zijn apparaten of IoT componenten die verbonden zijn met en/of worden aangestuurd via het internet. Bijvoorbeeld camera’s, airconditioning, verlichting of alarmsystemen.

Wat is niet verzekerd?

Vallen en stoten

Schade aan je spullen door vallen en stoten. Als je kiest voor onze Inboedelverzekering All-in ben je wel hiervoor verzekerd.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in je huis of bijgebouw.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je spullen als de schade is veroorzaakt door:
* overstroming van een primaire waterkering
* directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* muren of vloeren die vocht doorlaten
* grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
* opzet en roekeloosheid 
* huisdieren

Cyberservice

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade door het verlies of diefstal van spullen of schade aan spullen of schade die hiervan het gevolg is. Bijvoorbeeld: je laptop is gestolen en hierdoor raak je belangrijke data kwijt. Ook verlies van cryptocurrencies zoals bitcoins, schade die verband houdt met gokken en schade die verband houdt met professionele of bedrijfsmatige activiteiten is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor € 0, € 50, € 100, € 150, € 200, € 250 of € 500 eigen risico per gebeurtenis. Voor de Cyberservice en aanvullende dekking Glas geldt geen eigen risico.

Diefstal uit een motorrijtuig

Bij diefstal uit een motorrijtuig zijn je spullen alleen verzekerd na inbraak en tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Let op! diefstal van mobiele elektronica die is achtergelaten in een auto is niet verzekerd.

Zaken van anderen

Is er door een gedekte gebeurtenis schade ontstaan aan zaken van anderen die zich in jouw woning bevonden? Of zijn deze zaken verloren gegaan? Dan ontvang je hiervoor een vergoeding als het gaat om dezelfde soort zaken als die uit jouw eigen inboedel en je deze schade moet vergoeden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Je ontvangt per gebeurtenis maximaal € 5.000.

Overige maximale verzekerde bedragen

* lijfsieraden bij diefstal: € 6.000
* geld / geldwaardig papier: € 1.000
* aanhangwagens / vaartuigen: € 1.000
* gehuurde woning: € 5.000 per verzekerde categorie
* huissleutels: € 750
* zakelijke inventaris: € 2.000
* diefstal uit garage- of opslagbox: € 1.500 
* audiovisuele- en computerapparatuur: € 12.000
* mobiele elektronica: € 7.500
 

 

Waar ben ik gedekt?

De Inboedelverzekering Basis dekt schade aan jouw spullen in je huis in Nederland. De Mobiele Elektronicaverzekering dekt schade aan je smartphone, tablet, laptop of wearable device buiten je huis en ook schade door vallen of stoten in je huis. Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan.

Extra informatie

Met huis bedoelen we jouw woning en een bijgebouw van jouw woning zoals een schuurtje of garage of een kelderbox van een wooncomplex.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van diefstal. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de woning zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop de verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen wij je opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.