Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van de in- of opzittenden van uw auto of motor door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw auto- en/of motorverzekering.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in de auto bent, in- of uitstapt, of in geval van een motor u op uw motor zit, op- of afstapt. Als u onderweg de auto/motor repareert of iemand helpt. Als uzelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt u of een passagier van uw auto of motor door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag van € 5.000.

Invaliditeit

Raakt u of een passagier van uw auto of motor blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal € 25.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest. Hoeveel we precies betalen, hangt af van wat u mankeert. Soms duurt het even voordat onze medisch adviseur kan vaststellen of iemand blijvend invalide is. Bijvoorbeeld omdat er hersteltijd nodig is. Duurt de periode langer dan een jaar en blijkt er recht te zijn op een vergoeding? Dan keren we ook rente over die vergoeding uit. 

Polisvoorwaarden

Bovenaan deze verzekeringskaart verwijzen wij naar onze polisvoorwaarden Ongevallenverzekering inzittende. Op nn.nl vindt u ook de polisvoorwaarden van de Ongevallenverzekering opzittende.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als het voertuig werd bestuurd door iemand die niet rijbevoegd was of die alcohol en/of drugs heeft gebruikt en mede daardoor de schade heeft veroorzaakt.
  • Overlijden of letsel veroorzaakt tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u alle uitsluitingen.

Schade aan de auto

Schade aan uw auto of motor is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in uw auto of motor is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade aan u of uw passagier. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u of één van uw passagiers tijdens het ongeval geen valhelm, veiligheidsgordels of andere beveiligingsmiddelen die wettelijk zijn voorgeschreven? Dan verminderen wij de vergoeding die u ontvangt met 10%.

Extra informatie

Zitten er meer personen in uw auto of op uw motor dan wettelijk is toegestaan? Dan krijgt u bij schade slechts een evenredig deel van het schadebedrag vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.