Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in jouw auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een aansprakelijkheidsverzekering van jezelf of een medeverzekerde gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, een ongeval krijgt met jouw auto, in of uit jouw auto stapt, onderweg tijdelijk buiten jouw auto bent (bijvoorbeeld om te tanken) of bij pech.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. En kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding en spullen die je in de auto bij je had.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. En de kosten van huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Speciaal kenmerk

Je kan altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of jij (of jouw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent.

Wat is niet verzekerd?

  • schade die wordt vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering
  • verwondingen die een passagier oploopt als hij zich in de laadruimte van uw auto bevindt.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat precies waarvoor je wel en niet verzekerd bent.

Geld, cheques, creditcards

Je ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld dat jij (of een medeverzekerde) bij je draagt of dat in de auto ligt.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg je of één van jouw passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk? Dan wordt de uitkering 25% lager voor die persoon.

Extra informatie

Zitten er meer personen in jouw auto dan wettelijk is toegestaan? Dan krijgt je bij schade slechts een evenredig deel van het schadebedrag vergoed.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Waar ben ik gedekt?

Bij jouw polis krijg je een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen we jouw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop we de opzegging ontvangen.