Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in uw auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of een medeverzekerde gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt schade aan en van de bestuurder en passagiers. Wij vergoeden schade als je in de auto bent, een ongeval krijgt met uw auto, in of uit uw auto stapt, onderweg tijdelijk buiten uw auto bent (bijvoorbeeld om te tanken) of bij pech.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. En kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan uw bagage, kleding en spullen die u in de auto bij u had.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. En de kosten van huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Speciaal kenmerk

U kunt altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of u (of uw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent.

Wat is niet verzekerd?

  • schade die wordt vergoed door een aansprakelijkheidsverzekering
  • verwondingen die een passagier oploopt als hij zich in de laadruimte van uw auto bevindt.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat precies waarvoor u wel en niet verzekerd bent.

Geld, cheques, creditcards

U ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld dat u (of een medeverzekerde) bij u draagt of dat in de auto ligt.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u of één van uw passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk? Dan wordt de uitkering 25% lager voor die persoon.

Extra informatie

Zitten er meer personen in uw auto dan wettelijk is toegestaan? Dan krijgt u bij schade slechts een evenredig deel van het schadebedrag vergoed.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Deze verzekering geldt in alle landen die op de Groene Kaart staan en die niet zijn doorgestreept. 
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.