Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Woonhuisverzekering All-in vergoedt schade aan jouw woonhuis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak, neerslag die jouw woonhuis binnendringt, overstroming van een niet-primaire waterkering, blikseminslag en storm. Jouw woonhuis is daarnaast verzekerd voor elk van ander buiten komend onheil zoals een slag, stoot of val.

Extra informatie

Een niet-primaire waterkering is een waterkering, bijvoorbeeld een kade, dijk of sluis, die niet primair is volgens de Waterwet.

Wij vergoeden ook bepaalde kosten:
- die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddings-, opruimings- en saneringskosten;
- voor noodvoorzieningen
- voor een vervangend verblijf als jouw woonhuis door schade niet meer bewoonbaar is.

Wat is verzekerd?

Jouw woonhuis is verzekerd bij schade. Met woonhuis bedoelen wij:
- het woonhuis op het risicoadres dat op jouw polisblad staat
- vaste terreinafscheidingen op jouw grond
- (losstaande) garages, schuren en andere gebouwen
- zwembaden en jacuzzi's, inclusief installaties en overkappingen
- funderingen

Extra informatie

Bijgebouwen zijn meeverzekerd tot maximaal 250m2

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag dat op de polis staat en waarvoor je maximaal bent verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van jouw woning. Stellen wij het verzekerde bedrag vast of vul je bij de aanvraag de herbouwwaardemeter in via je verzekeringsadviseur? Dan krijg je garantie tegen onderverzekering. Door deze garantie kan de schadeuitkering hoger uitvallen dan het verzekerd bedrag. 

Extra informatie

Vul je bij de aanvraag een herbouwwaarde in op basis van een taxatierapport? Dan krijg je geen garantie tegen onderverzekering.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door ons vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van jouw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die wij inschakelen? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als jouw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Glas

Schade aan de ruiten van jouw huis door breuk is standaard meeverzekerd met de aanvullende dekking Glas. Ook ruiten van bijgebouwen zoals een schuur zijn dan verzekerd.

Extra informatie

Let op! Controleer of je al glasdekking hebt op jouw inboedelverzekering en voorkom dat je dubbel verzekerd bent.

Tuin

Wij vergoeden de kosten als door een gedekte gebeurtenis schade is ontstaan aan de tuinaanleg en tuinbeplanting bij jouw woonhuis.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan jouw woonhuis is verzekerd. 

Schade door eigen schuld

Schade door een slag, stoot of val is verzekerd. Ook als dit per ongeluk door jouw eigen schuld is gebeurd. 

Fundering

Schade aan de fundering van jouw woonhuis valt standaard onder de dekking.

Zonnepanelen

Schade aan jouw zonnepanelen valt standaard onder de dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt doordat je jouw woonhuis slecht hebt onderhouden is niet verzekerd.

Extra informatie

Met slecht onderhoud bedoelen wij dat jouw woonhuis niet, te weinig of verkeerd is onderhouden.

Verbouwing, leegstand

Je bent niet verzekerd voor schade door vandalisme en (poging tot) inbraak als je woonhuis is gekraakt of langer dan twee maanden leeg staat.

Geleidelijk ontstane schade

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door:
- (grond)verzakking en (grond)verschuiving
- ongedierte, schimmels, zwam- of plantengroei
- slijtage, verkleuring, veroudering, vervorming, verrotting en corrosie (roestvorming).

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in jouw woonhuis of bijgebouw. Dit geldt ook als je hier niet van op de hoogte was.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan jouw woonhuis, als de schade is veroorzaakt door:
- overstroming van een primaire waterkering
- aardbeving of vulkanische uitbarsting
- opzet of roekeloosheid
- constructie-, montage- of installatiefouten
- huisdieren

Extra informatie

Schade door brand of ontploffing die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering is wel verzekerd.
Een primaire waterkering biedt beveiliging tegen overstroming door buitenwater, zoals de
Deltawerken, de Afsluitdijk en de dijken van de grote rivieren zoals de Maas, de Waal en de Nederrijn. Kijk voor meer informatie op www.waterveiligheidsportaal.nl.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval:
- bij het gebruik van permanent aangesloten
vulslangen op het verwarmingssysteem die niet
geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals
tuinslangen
- als je in de winter jouw buitenkraan niet aftapt en de
waterleiding knapt door vorst
- als jouw dakgoten zijn verstopt door bladafval
- als kitnaden en -voegen water doorlaten.

Eigen risico

Bij deze verzekering is een eigen risico van toepassing van € 50 per gebeurtenis. Je kan zelf kiezen voor een hoger eigen risico van € 100, € 150, € 200, € 250 of € 500 per gebeurtenis. Je premie wordt dan lager. Voor de aanvullende dekking Glas geldt geen eigen risico.
 

Extra informatie

Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortregens) geldt altijd en alleen een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van een misdrijf. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de woning zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met een jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop de verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die je opgeeft. Ontvangen wij je opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.