Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de inboedel in uw woning met een rieten schroef- of spijkerdak als de inboedel uw eigendom is en als die tot uw particuliere huishouding behoort. U kunt kiezen uit een basis- of allrisk verzekering. Bij Extra informatie (i-tje) leest u meer over de basis- en allrisk verzekering.

Extra informatie

Met 'basis' zijn uw bezittingen in de woning verzekerd tegen risico's zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en inbraak. Met 'allrisk' bent u daarnaast verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Uw bezittingen in uw huis, zoals meubels, apparatuur, mobiele elektronica, boeken, sieraden, keukengerei, kleding en gordijnen.

Extra informatie

Voor sommige bezittingen gelden speciale regels en maximale vergoedingen per gebeurtenis. Dit leest u in de voorwaarden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat op de polis staat en waarvoor u maximaal bent verzekerd. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

U heeft onder bepaalde voorwaarden garantie tegen onderverzekering. Deze garantie betekent dat wij de vastgestelde schade vergoeden. Ook als deze hoger is dan de verzekerde inboedelwaarde bij het aangaan of wijzigen van deze verzekering. U
leest meer hierover in de voorwaarden. Staan er overige maximale vergoedingen op uw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Sieraden

Uw sieraden zijn standaard verzekerd tot € 2.500 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Uw computer- en audiovisuele apparatuur, film- en fotoapparatuur en optische instrumenten zijn standaard verzekerd tot maximaal € 10.000 per gebeurtenis. Uw kunst, antiek, verzamelingen en muziekinstrumenten zijn standaard verzekerd tot maximaal € 15.000 per gebeurtenis. U kunt deze standaard verzekerde bedragen verhogen. Daarvoor betaalt u extra premie.

Keuze: spullen buiten huis

Schade aan uw inboedel buiten de woning is beperkt verzekerd. Bepaalde bezittingen kunt u aanvullend verzekeren met de Aanvullende Buitenhuisrisicoverzekering. Ook schade door verlies of vermissing van deze bezittingen is dan verzekerd.

Vallen en stoten

Als u kiest voor de Inboedel Rietverzekering Allrisk is schade aan uw inboedel door vallen of stoten verzekerd. In de basisverzekering is dit niet verzekerd.

Keuze: Sieraden Wereldwijd

Zijn uw sieraden meer waard dan het standaard verzekerde bedrag van € 2.500 of wilt u een wereldwijde dekking? Dan is de sieradenverzekering wereldwijd een goede aanvulling. Ook schade door verlies of vermissing van uw sieraden is dan verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Schade door het weer

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door grondwater dat de woning binnen komt, neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen. Ook schade veroorzaakt door vocht dat door de muren komt en de invloed van het weer over langere tijd is niet verzekerd.

Extra informatie

Voor de Basisverzekering geldt dat schade veroorzaakt door een overstroming niet is verzekerd. Voor de Allriskverzekering geldt dat schade door een overstroming als gevolg van hevige plaatselijke regen wel is verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn gedekt. Zo bent u bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies of vermissing van uw bezittingen omdat u die bent kwijtgeraakt

Extra informatie

Ook ontvangt u geen vergoeding voor voorzienbare, te verwachten gebeurtenissen of geleidelijk ontstane schade.

Eigen risico

Met de basisverzekering kunt u kiezen uit een eigen risico van € 0, € 150, € 250 of € 500 per gebeurtenis. Met de allriskverzekering kunt u kiezen uit een eigen risico van € 150, € 250 of € 500 per gebeurtenis. Als u voor een hoger eigen risico kiest, betaalt u minder premie.

Waar ben ik gedekt?

Met onze Volmacht Inboedel Rietverzekering verzekert u uw inboedel in uw woning. Ook is uw inboedel buiten uw woning in bepaalde situaties verzekerd. In onze voorwaarden leest u waar uw inboedel wel en niet is verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door en betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd of heeft u gefraudeerd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.