Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning met een rieten schroef- of spijkerdak. U kunt kiezen voor een basis- of een allrisk verzekering. Met 'basis' is uw woning verzekerd tegen risico's zoals brand, inbraak, blikseminslag, waterschade en storm. Met 'all risk' bent u daarnaast ook verzekerd als de schade is veroorzaakt door een andere plotseling en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Uw woning inclusief de fundering is verzekerd. Ook een schuur, garage en bijgebouwen, als deze op hetzelfde adres als uw woning staan en niet groter zijn dan 25 m2, zijn verzekerd. De verzekering geldt ook voor een zwembad of bubbelbad, dat vast is
verbonden met de grond. Ook verzekerd zijn de zonnepanelen die aan of op uw woning zijn geïnstalleerd.

Extra informatie

Schuren, garages en bijgebouwen op hetzelfde adres die groter zijn dan 25m2 kunnen op aanvraag worden meeverzekerd. Ook een losse garage op een ander adres kunt u meeverzekeren. Voor beide betaalt u extra premie.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de herbouwwaarde van u woning die op de polis staat. Voor dat bedrag bent u maximaal verzekerd. U heeft wel garantie tegen onderverzekering. Deze garantie betekent dat wij de vastgestelde schade vergoeden. Ook als deze hoger is dan de vastgestelde herbouwwaarde bij het aangaan of wijzigen van deze verzekering.

Extra informatie

Staan er overige maximale vergoedingen op uw polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Voor het vaststellen van de hoogte van de schade mag u ook zelf een schade-expert inschakelen. Dit heet contra-expertise. Als uw en onze schade-expert het niet eens worden over de omvang van de schade, dan benoemen zij samen een derde schadeexpert.
Deze derde schade-expert bepaalt het definitieve schadebedrag.

Glas

Schade aan glas of ruiten (voor lichtdoorlating) in uw woning is standaard meeverzekerd. Dit geldt alleen als uw woning is beschadigd door brand of ontploffing.

Tuin

Extra kosten voor herstel van uw tuin en beplanting vergoeden wij tot maximaal € 10.000 als de schade is veroorzaakt door aanrijding, aanvaring, blikseminslag, brand, luchtverkeer of ontploffing.

Verbouwing, leegstand

Tijdens een verbouwing is uw woning verzekerd. Er zijn wel een aantal beperkingen van de dekking. Staat uw woning leeg? Dan zijn er ook een aantal beperkingen van de dekking. Als uw woning leegstaat, moet u dit aan ons melden. Wij beoordelen dan of de verzekering wordt voorgezet.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is verzekerd, maar alleen als er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van uw woning.

Extra informatie

Vandalisme is niet verzekerd als er sprake is van illegale activiteiten (uw woning is bijvoorbeeld gekraakt) of als uw woning langer dan 6 maanden leeg staat.

Keuze: Aanvullende Glasverzekering

U kunt ervoor kiezen om de aanvullende glasverzekering af te sluiten. Dan is naast schade
door brand of ontploffing ook andere schade aan glas of ruiten in uw woning verzekerd. Dit geldt alleen als die schade plotseling en onverwacht is ontstaan. Kosten voor noodvoorzieningen worden dan vergoed.

Keuze: Aanvullende Garageverzekering

U kunt er voor kiezen om uw garage die op een ander adres staat, mee te verzekeren. Schade aan uw garage is dan verzekerd als deze schade plotseling en onverwacht is ontstaan. Uw garage is verzekerd tot een bedrag van maximaal € 100.000. Er is geen garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Extra informatie

In onze voorwaarden leest u uitgebreid wat niet is verzekerd.

Schade door het weer

Niet verzekerd is schade veroorzaakt door grondwater dat de woning binnen komt, neerslag of water dat is binnengekomen via openstaande deuren of ramen. Ook schade veroorzaakt door vocht dat door de muren komt en de invloed van het weer over langere tijd is niet verzekerd. Daarnaast is schade veroorzaakt door vorst aan leidingen en installaties aan de buitenkant van uw woning of het bijgebouw niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door een overstroming doordat een dijk, kade, sluis of andere waterkering doorbreekt of overstroomt is niet verzekerd. Wel verzekerd is schade door overstroming na hevige plaatselijke regen als water buiten zijn normale loop is getreden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld schade door neerslag of rioolwater dat via openstaande ramen of deuren is binnengedrongen.

Extra informatie

In onze voorwaarden leest u welke waterschade wel en niet is verzekerd.

Eigen risico

Met de basisverzekering kunt u kiezen uit een eigen risico van € 0, € 150, € 250 of € 500 per gebeurtenis. Met de allriskverzekering kunt u kiezen uit een eigen risico van € 150, € 250 of € 500 per gebeurtenis. Als u voor een hoger eigen risico kiest, betaalt u minder
premie. Bij schade door storm geldt een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bij de Aanvullende Garageverzekering heeft u standaard een eigen risico van € 150 per
gebeurtenis. Ook hier geldt voor schade door storm een extra eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Leegstand

Komt uw woning leeg te staan? Dan is schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van uw woning niet verzekerd. Staat uw woning langer dan zes maanden leeg? Dan vergoeden wij geen schade die het gevolg is van inbraak, diefstal en vandalisme.

Verbouwing

Wordt uw woning verbouwd en heeft uw woning, of een gedeelte daarvan, nog geen ramen, definitief dak of sloten? Dan betalen wij alleen voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag of luchtverkeer. Is uw woning wind- en waterdicht? Dan betalen wij ook voor schade door storm. Deze beperking geldt niet als de schade geen verband heeft met het aanof verbouwen van uw woning.

Waar ben ik gedekt?

Met onze Volmacht Woonhuis Rietverzekering verzekert u uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door en betaal uw premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet u vooraf betalen. U kunt de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso of u kunt het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd of heeft u gefraudeerd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.