Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel, zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. Het verzekerde bedrag staat in uw polis. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend werkmaterieel.

Extra informatie

U bent ook verzekerd als u met het werkmaterieel schade toebrengt aan uw eigen zaken.
Hiervoor geldt een maximum vergoeding van € 125.000,-.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, oplichting en verduistering. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen.

Keuze: casco Standaard

Uw werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Extra informatie

U heeft dezelfde dekking voor eventuele accessoires en hulpstukken die bij het werkmaterieel horen. 

Keuze: casco Uitgebreid

Casco Uitgebreid komt overeen met de dekking Casco Standaard, maar met een extra dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan. 

Extra informatie

Deze dekking geldt voor objecten tot 6 jaar vanaf constructiedatum.

Vervangend werkmaterieel

Kunt u niet beschikken over het verzekerde object vanwege reparatie of onderhoud? En gebruikt u daarom tijdelijk een gelijkwaardig object van iemand anders? Dan geldt de dekking ook voor dat vervangende object.

Extra informatie

Het vervangende werkmaterieel is verzekerd tot het verzekerde bedrag van uw eigen werkmaterieel.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Schade inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met het verzekerde werkmaterieel. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan gaat die verzekering vóór.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijgt u hulp bij het verhalen van uw schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw werkmaterieel. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de aankoop of reparatie. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, is niet verzekerd.

Schade aan lading

Schade aan de lading die het verzekerd object vervoerde of takelde, is niet verzekerd.

Opzet, rijden zonder rijbewijs of onder invloed

Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Dat geldt ook bij gebruik van alcohol of drugs.

Dekking Schade inzittenden

Schade van personen die zonder uw toestemming op of in het werktuig zitten, is niet verzekerd. En ook schade van personen die zich buiten de cabine bevinden, of die zichzelf roekeloos in gevaar brengen, is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de verschillende dekkingen gelden verschillende eigen risico's. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. 

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.