Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Zakenreisverzekering zijn u en uw werknemers automatisch het hele jaar doorlopend in het buitenland verzekerd tegen de meest voorkomende risico’s. Denk aan medische kosten, schade aan bagage en gehuurd accommodaties, annuleringskosten en 24/7 hulpverlening bij ziekte, ongeval of overlijden.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Als u op reis hulp nodig heeft, dan regelt onze Alarmcentrale dat voor u. Na een ongeluk, ziekte of materiële schade regelen we hulp en vergoeden we de schade. De verzekerde bedragen staan in uw polis.

Wie is verzekerd?

Deze verzekering geldt voor iedereen die in dienst is van het bedrijf, ook voor stagiairs en uitzendkrachten.

Keuze: medisch

Aanvullend op de zorgverzekering bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling die in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van de zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Reisadvies van de overheid

Voor deze verzekering geldt geen uitsluiting voor schade en kosten als u vertrekt naar een bestemming waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken vooraf een negatief reisadvies heeft afgegeven. Wel verwachten we dat u, zoals bij elke reis, de normale voorzichtigheid in acht neemt en schade probeert te voorkomen.

Keuze: bagage

U bent verzekerd tot maximaal € 5.000,- per persoon, per zakenreis voor persoonlijke bezittingen. Daarnaast is tot maximaal € 5.000,- per persoon, per zakenreis ook verzekerd aan schade aan de zakelijke uitrusting.

Extra informatie

Voor sommige zaken gelden gemaximeerde vergoedingen. Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 250,- per persoon, per zakenreis.

Keuze: uitgesloten sectoren

Ook bedrijven of beroepen met een verhoogd risico door hun werkzaamheden kunnen een zakenreisverzekering bij ons afsluiten. We sluiten dus niet bepaalde sectoren of beroepsrisico’s uit. Wel moet uw beroep of de omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten in ons Zekerheidspakket passen.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwacht niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al gemaakt heeft en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, bij ziekenhuisopname of bij vertraging op de heenreis van meer dan acht uur, krijgt u een vergoeding. De verzekerde gebeurtenissen vindt u in de polisvoorwaarden.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Privé-reizen

Deze verzekering geldt niet voor privé- of vakantiereizen.

Ongevallen

De (sommen)dekking Ongevallen waarbij bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval eenmalig een vast bedrag uitgekeerd wordt, is niet verzekerd. Maar krijgt u een ongeval en lijdt u bijvoorbeeld daardoor zelf schade of schade aan uw bagage, dan zijn deze kosten uiteraard wel verzekerd op de dekking Medische kosten en Bagage.

Opzet en onzorgvuldigheid

U bent niet verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt. Ook schade die ontstaat doordat u onzorgvuldig met uw spullen omgaat, vergoeden we niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Alleen voor de dekking Bagage geldt een eigen risico van € 100,-. per verzekerde persoon per zakenreis.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u in de polisvoorwaarden.

Maximale reisduur

Voor een zakenreis geldt een maximale reisduur van 180 aaneengesloten dagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.