Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Inboedelverzekering All-in vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming van een niet-primaire waterkering, directe blikseminslag, storm, lekkage, vallen en stoten. Met Cyberservice heb je ook dekking voor veel voorkomende cyberincidenten. Bij een cyberincident krijg je direct hulp en advies van Cyberwacht.

Wat is verzekerd?

Je spullen in je huis, zoals meubels, kleding of sieraden zijn verzekerd. In de tuin of op je balkon zijn spullen zoals tuinmeubelen, wasgoed, zonweringen of (schotel)antennes verzekerd. Verwonding of overlijden van jouw huisdier door een gedekte gebeurtenis is verzekerd. Schade aan jouw inboedel ontstaan tijdens tijdelijke verhuur van jouw woning is verzekerd. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Het bedrag waarvoor je verzekerd bent, kan je zelf kiezen. Bij spullen tot en met 5 jaar oud vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij spullen ouder dan 5 jaar of tweedehands spullen de dagwaarde. Bij spullen die je niet gebruikt, maar hebt opgeslagen, tweedehands aangeschafte spullen, bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen en accessoires daarvan en gehuurde spullen vergoeden wij ook de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door NN vergoed.

Sieraden

Lijfsieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal  15.000. Hebben jouw lijfsieraden een hogere waarde en wil je die verzekeren? Dan kan je een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

Spullen buiten je huis zijn verzekerd op het terrein dat bij je huis hoort, maar niet voor alle evenementen. Bijvoorbeeld tuinmeubels, wasgoed en tuingereedschap zijn verzekerd tegen schade en diefstal terwijl andere spullen alleen zijn verzekerd tegen schade. Voor schade aan spullen buiten jouw eigen woning ontvang je een beperkte vergoeding.

Vallen en stoten

Schade aan jouw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Val- en stootschades aan mobiele elektronica zijn niet verzekerd tenzij je kiest voor de aanvullende Mobiele elektronica verzekering.

Cyberservice

De Cyberservice is onderdeel van je Inboedelverzekering en biedt dekking voor veel voorkomende cyberincidenten. Hieronder een overzicht:

* Hulp en advies door Cyberwacht

* Diefstal van geld van de (bank)rekening
* Identiteitsdiefstal
* Dataherstel en verwijderen van malware
* Vervanging van hardware
* Hulp bij cyberafpersing
* Inzet van specialisten

Keuze: mobiele elektronica verzekering

Mobiele elektronica is binnenshuis verzekerd tegen schade door bepaalde gebeurtenissen zoals brand, diefstal en waterschade tot  7.500 per gebeurtenis. Met de aanvullende Mobiele elektronica verzekering is schade aan jouw mobiele elektronica wereldwijd verzekerd tot maximaal  7.500 per gebeurtenis. Ook tegen vallen en stoten.

Keuze: buitenshuisverzekering Wereldwijd

Jouw waardevolle spullen zijn buiten je huis beperkt verzekerd. Wil je deze uitgebreid meeverzekeren? Dan kun je kiezen voor de Buitenshuisverzekering Wereldwijd. Met deze aanvullende dekking zijn jouw spullen wereldwijd verzekerd tot maximaal de bedragen die op je polis en/of in de voorwaarden staan.

Keuze: duurzaam herstel

Veel schades kunnen heel goed hersteld worden door een hersteller uit ons duurzame
schadeherstelnetwerk. Vaak is dat én sneller én goedkoper dan vervangen. Maak gebruik van ons
schadeherstelnetwerk en draag bij aan een duurzame samenleving. Als je gekozen hebt voor Duurzaam herstel, staat dit op het polisblad vermeld en krijg je ook korting op je premie.

Bijzondere bezittingen

Verzamelingen, kunst, antiek, muziekinstrumenten en audiovisuele- en computerapparatuur zien wij als bijzondere bezittingen en deze zijn standaard tot  30.000 verzekerd. Hebben jouw bijzondere bezittingen een hogere waarde en wil je die verzekeren? Dan kan je een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

Mobiele Elektronica en Cyberservice is soms niet verzekerd

Mobiele elektronica is buitenshuis niet verzekerd en binnenshuis alleen verzekerd tegen bepaalde gebeurtenissen zoals brand, diefstal en waterschade. Je kunt ervoor kiezen om de dekking uit te breiden met de Mobiele elektronica verzekering. De informatie over Cyberservice staat hieronder als je het (i-tje) aanklikt.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in je huis of bijgebouw.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je spullen als de schade is veroorzaakt door:
* Overstroming van een primaire waterkering
* Directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* Grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
* Opzet of roekeloosheid

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor  0,  50,  100,  150,  200,  250 of  500 eigen risico per gebeurtenis. Voor Cyberservice en de aanvullende dekking Glas geldt geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Diefstal uit een motorrijtuig

Bij diefstal uit een motorrijtuig zijn je spullen alleen verzekerd na inbraak en tot maximaal  250,- per gebeurtenis.

Zaken van anderen

Is er door een gedekte gebeurtenis schade ontstaan aan zaken van anderen die zich in jouw woning bevonden? Of zijn deze zaken verloren gegaan? Dan ontvang je hiervoor een vergoeding als het gaat om dezelfde soort zaken als die uit jouw eigen inboedel en je deze schade moet vergoeden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Je ontvangt per gebeurtenis maximaal  25.000.

Overige gemaximeerde verzekerde bedragen per gebeurtenis

* brillen of lenzen:  500

* spullen in de garage of opslagbox:  7.500
* geld / geldwaardig papier:  1.500
* caravans / aanhangwagens / vaartuigen:  1.000
* huisvesting, voeding, vervoer en opslag: max 10 weken
* gehuurde woning:  5.000
* huissleutels:  1.000
* zakelijke inventaris:  15.000
* bijzondere bezittingen:  30.000
* mobiele elektronica:  7.500
* lijfsieraden:  15.000
* cyberservice:  5.000

Lees meer

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw spullen in jouw huis in Nederland. Als je kiest voor de aanvullende Mobiele Elektronica verzekering en/of Buitenshuisdekking zijn bepaalde spullen wereldwijd verzekerd. Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan. Inboedel van jouw kinderen die jonger zijn dan 28 jaar en voor studie op kamers wonen is ook verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van diefstal. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de woning zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen, ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.