Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Inboedelverzekering Basis vergoedt schade aan spullen in jouw huis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming van een niet-primaire waterkering, directe blikseminslag, storm en lekkage. Met Cyberservice heb je ook dekking voor veel voorkomende cyberincidenten. Bij een cyberincident krijg je direct hulp en advies van Cyberwacht.

Extra informatie

Cyberwacht is onze telefonische hulplijn en altijd jouw eerste aanspreekpunt bij een cyberincident.

Wat is verzekerd?

Je spullen in jouw huis, zoals meubels, kleding of sieraden, zijn verzekerd. In jouw tuin of balkon zijn spullen zoals tuinmeubelen en wasgoed, zonweringen of (schotel)antennes verzekerd. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in jouw huurhuis hebt gedaan.

Verzekerd bedrag

Het bedrag waarvoor je verzekerd bent, kan je zelf kiezen. Bij spullen tot en met 5 jaar oud vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij spullen ouder dan 5 jaar of tweedehands spullen de dagwaarde. Bij spullen die je niet gebruikt, maar hebt opgeslagen, tweedehands aangeschafte spullen, bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen en accessoires daarvan en gehuurde spullen vergoeden wij ook de dagwaarde.

Om de waarde van je spullen te bepalen, gebruiken wij een afschrijvingslijst.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door NN vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van jouw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die NN inschakelt? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als jouw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Sieraden

Lijfsieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 15.000. Hebben jouw lijfsieraden een hogere waarde en wil je die verzekeren? Dan kan je een hoger bedrag verzekeren. Neem hiervoor contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Als je een hoger bedrag hebt verzekerd, dan geldt het afgesproken hogere bedrag vermeld op je polis als maximum. Als je schade hebt boven dat maximum dan verhogen wij de vergoeding met maximaal 25% van het maximum. Deze 25% overdekking geldt niet voor de standaard dekking voor lijfsieraden van maximaal € 15.000.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur, verzamelingen, kunst, antiek en muziekinstrumenten zien wij als bijzondere bezittingen en deze zijn standaard tot € 30.000 verzekerd. Je kan ook een hoger bedrag verzekeren.

Extra informatie

Let op: onder Audiovisuele- en computerapparatuur verstaan we geen mobiele elektronica.

Spullen buiten huis

Spullen buiten je huis zijn verzekerd op het terrein dat bij je huis hoort, maar niet voor alle gebeurtenissen. Bijvoorbeeld tuinmeubels, wasgoed en tuingereedschap zijn verzekerd tegen schade door brand, explosie, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen, omvallende kranen / hoogwerkers, diefstal en vandalisme.

Extra informatie

Voor schade aan spullen buiten jouw eigen woning ontvang je een beperkte vergoeding.

Cyberservice

De Cyberservice is onderdeel van je Inboedelverzekering en biedt dekking voor veel voorkomende cyberincidenten. Hieronder een overzicht:

* Hulp en advies door Cyberwacht
* Diefstal van geld van de (bank)rekening
* Identiteitsdiefstal
* Dataherstel en verwijderen van malware
* Vervanging van hardware
* Hulp bij cyberafpersing
* Inzet van specialisten

Extra informatie

De Cyberwacht is onze telefonische hulplijn en maakt deel uit van de Cyberservice. De Cyberwacht is altijd je eerste aanspreekpunt bij een cyberincident. Direct telefonische hulp zonder eigen risico! Per jaar vergoeden wij voor alle dekkingen samen maximaal € 5.000. De hulp van Cyberwacht telt niet mee voor dit maximum.

Keuze: Mobiele Elektronica

Mobiele elektronica is binnenshuis verzekerd tegen schade door bepaalde gebeurtenissen zoals brand, diefstal en waterschade tot € 7.500 per gebeurtenis. Met de aanvullende Mobiele elektronica verzekering is schade aan jouw mobiele elektronica
wereldwijd verzekerd tot maximaal € 7.500 per gebeurtenis. Ook tegen vallen en stoten.

Extra informatie

Onder mobiele elektronica verstaan we smartphones, tablets, laptops en wearable devices.
Wearable devices zijn op het lichaam draagbare armbanden, horloges, brillen en kleding met het doel jou te voorzien van persoonlijke data.

Wat is niet verzekerd?

Vallen en stoten

Schade aan je spullen door vallen en stoten. Als je kiest voor onze Inboedelverzekering All-in ben je wel hiervoor verzekerd.

Mobiele Elektronica en Cyberservice is soms niet verzekerd

Mobiele elektronica is buitenshuis niet verzekerd en binnenshuis alleen verzekerd tegen bepaalde gebeurtenissen zoals brand, diefstal en waterschade. Je kunt ervoor kiezen om de dekking uit te breiden met de Mobiele elektronica verzekering. Zie ook extra informatie (i-tje) hieronder over Cyberservice.

Extra informatie

Je bent met Cyberservice o.a. niet verzekerd voor
schade door het verlies of diefstal van spullen of
schade aan spullen of schade die hiervan het gevolg
is. Bijvoorbeeld: je laptop is gestolen en hierdoor
raak je belangrijke data kwijt. Ook verlies van
cryptocurrencies zoals bitcoins, schade in verband
met gokken, professionele of bedrijfsmatige
activiteiten is niet verzekerd.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in je huis of bijgebouw.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je spullen als de schade is veroorzaakt door:
* overstroming van een primaire waterkering
* directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* muren of vloeren die vocht doorlaten
* grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
* opzet en roekeloosheid 
* huisdieren

Extra informatie

Schade aan de ruiten van je huis en bijgebouwen
door breuk is niet verzekerd. Je kunt dit apart
meeverzekeren met de aanvullende dekking Glas.
Controleer of je al glas hebt meeverzekerd op jouw
woonhuisverzekering en voorkom dat je dubbel
verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor € 0, € 50, € 100, € 150, € 200, € 250 of € 500 eigen risico per gebeurtenis. Voor Cyberservice en de aanvullende dekking Glas geldt geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Diefstal uit een motorrijtuig

Bij diefstal uit een motorrijtuig zijn je spullen alleen verzekerd na inbraak en tot maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Let op! diefstal van mobiele elektronica die is achtergelaten in een auto is niet verzekerd.

Zaken van anderen

Is er door een gedekte gebeurtenis schade ontstaan aan zaken van anderen die zich in jouw woning bevonden? Of zijn deze zaken verloren gegaan? Dan ontvang je hiervoor een vergoeding als het gaat om dezelfde soort zaken als die uit jouw eigen inboedel en je deze schade moet vergoeden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting. Je ontvangt per gebeurtenis maximaal € 5.000.

Overige maximale verzekerde bedragen

* lijfsieraden: € 15.000
* geld / geldwaardig papier: € 1.000
* aanhangwagens / vaartuigen: € 1.000
* gehuurde woning: € 5.000 per verzekerde categorie
* huissleutels: € 750
* zakelijke inventaris: € 2.000
* diefstal uit garage- of opslagbox: € 1.500
* bijzondere bezittingen: € 30.000
* mobiele elektronica: € 7.500
* cyberservice: € 5.000

 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw spullen in jouw huis in Nederland. Als je kiest voor de aanvullende Mobiele Elektronica verzekering en/of Buitenshuisdekking zijn bepaalde spullen wereldwijd verzekerd. Voor de Cyberservice maakt het niet uit waar de schade is ontstaan.

Extra informatie

Met huis bedoelen we jouw woning en een bijgebouw van jouw woning zoals een schuurtje of garage of een kelderbox van een wooncomplex.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van diefstal. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de woning zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt. 

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie:
https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.