Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Opstalverzekering Basis vergoedt schade aan jouw woonhuis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak, neerslag die jouw woonhuis binnendringt, overstroming van een niet-primaire waterkering, blikseminslag en storm.

Wat is verzekerd?

Jouw woonhuis is verzekerd bij schade. Met woonhuis bedoelen wij:

- het woonhuis dat op het risicoadres op jouw polisblad staat - vaste terreinafscheidingen op jouw grond
- (losstaande) garages, schuren en andere gebouwen
- zwembaden en jacuzzi's, inclusief installaties en overkappingen
- funderingen

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag dat op de polis staat en waarvoor je maximaal bent verzekerd.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door ons vergoed.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten van jouw huis door breuk is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart meeverzekeren met de aanvullende dekking Glas. Ook ruiten van bijgebouwen zoals een schuur zijn dan verzekerd.

Tuin

Wij vergoeden de kosten als door een gedekte gebeurtenis schade is ontstaan aan de tuinaanleg en tuinbeplanting bij jouw woonhuis.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan jouw woonhuis is verzekerd. Iemand moet jouw woonhuis binnen zijn gedrongen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Zonnepanelen

Schade aan jouw zonnepanelen valt standaard onder de dekking.

Keuze: duurzaam herstel

Als je gekozen hebt voor Duurzaam herstel en dit op het polisblad vermeld staat is duurzaam meerwerk meeverzekerd. Extra kosten bij schade om je woonhuis te verduurzamen zijn per gebeurtenis verzekerd tot maximaal 10% van het schadebedrag met een maximum van  30.000.

Fundering

Schade aan de fundering van jouw woonhuis valt standaard onder de dekking.

Wat is niet verzekerd?

Schade aan jouw woonhuis door een ander 'van buiten komend onheil', zoals een slag, stoot of val, is niet verzekerd. Als je de dekking All-in afsluit, ben je wel hiervoor verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Je bent niet verzekerd voor schade door vandalisme en (poging tot) inbraak als je woonhuis is gekraakt of langer dan twee maanden leeg staat.

Slecht onderhoud

Schade veroorzaakt doordat je jouw woonhuis slecht hebt onderhouden is niet verzekerd.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in jouw woonhuis of bijgebouw. Dit geldt ook als je hier niet van op de hoogte was.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan jouw woonhuis als de schade is veroorzaakt door: - overstroming van een primaire waterkering
- aardbeving of vulkanische uitbarsting
- schimmels of zwammen
- grondverzakking / -verschuiving
- het milieu
- opzet of roekeloosheid
- constructie-, montage- of installatiefouten

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval: - bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen
- als je in de winter jouw buitenkraan niet aftapt en de waterleiding knapt door vorst
- als jouw dakgoten zijn verstopt door bladafval
- als kitnaden en -voegen water doorlaten.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor  0,  50,  100,  150,  200,  250 of  500 eigen risico per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Aanvullende dekkingen

Verzekerde bedragen per gebeurtenis boven op de schade-uitkering: * Bereddingskosten: maximaal verzekerde som
* Opruimingskosten: maximaal verzekerde som
* Noodvoorziening: maximaal verzekerde som
* Saneringskosten: maximaal verzekerde som
* Tuin: maximaal verzekerde som
* Huurderving: maximaal verzekerde som

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.