Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Opstalverzekering Basis vergoedt schade aan jouw woonhuis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak, neerslag die jouw woonhuis binnendringt, overstroming van een niet-primaire waterkering, blikseminslag en storm.

Extra informatie

Wij vergoeden ook bepaalde kosten:
- die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddings-, opruimings- en saneringskosten;
- voor noodvoorzieningen
- voor een vervangend verblijf als jouw woonhuis door schade niet meer bewoonbaar is.

Een niet-primaire waterkering is een waterkering, bijvoorbeeld een kade, dijk of sluis, die niet primair is volgens de Waterwet.

Wat is verzekerd?

Jouw woonhuis is verzekerd bij schade. Met woonhuis bedoelen wij: 

- het woonhuis dat op het risicoadres op jouw polisblad staat
- vaste terreinafscheidingen op jouw grond
- (losstaande) garages, schuren en andere gebouwen
- zwembaden en jacuzzi's, inclusief installaties en overkappingen
- funderingen

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is het bedrag dat op de polis staat en waarvoor je maximaal bent verzekerd.

Extra informatie

Wanneer het verzekerd bedrag lager is dan de werkelijke waarde van jouw woning, dan ben je onderverzekerd. Bij schade ontvang je dan een te lage schadevergoeding. Vul bij je aanvraag de herbouwwaardemeter in via je verzekeringsadviseur, dan krijg je garantie tegen onderverzekering, zo ben je bij schade altijd voldoende verzekerd.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door ons vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van jouw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die wij inschakelen? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als jouw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten van jouw huis door breuk is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart meeverzekeren met de aanvullende dekking Glas. Ook ruiten van bijgebouwen zoals een schuur zijn dan verzekerd.

Extra informatie

Let op! Controleer of je al glasdekking hebt op jouw inboedelverzekering en voorkom dat je dubbel verzekerd bent.

Tuin

Wij vergoeden de kosten als door een gedekte gebeurtenis schade is ontstaan aan de tuinaanleg en tuinbeplanting bij jouw woonhuis. 

Extra informatie

We vergoeden de kosten niet als de schade is ontstaan door een van de volgende oorzaken:
- storm
- neerslag 
- grondverzakking of grondverschuiving
- (poging tot) diefstal
- vandalisme 
- het omvallen van een boom
- hevige lokale neerslag.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan jouw woonhuis is verzekerd. Iemand moet jouw woonhuis binnen zijn gedrongen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Zonnepanelen

Schade aan jouw zonnepanelen valt standaard onder de dekking.

Fundering

Schade aan de fundering van jouw woonhuis valt standaard onder de dekking.

Keuze: Duurzaam herstel

Als je gekozen hebt voor Duurzaam herstel en dit op het polisblad vermeld staat is duurzaam meerwerk meeverzekerd. Extra kosten bij schade om je woonhuis te verduurzamen zijn per gebeurtenis verzekerd tot maximaal 10% van het schadebedrag met een maximum van € 30.000.

Extra informatie

Als je gekozen hebt voor Duurzaam herstel krijg je ook korting op je premie. In geval van schade aan jouw woning wordt deze dan, als dat mogelijk is, hersteld door één van de bedrijven die zijn aangesloten bij het Duurzaam Schadeherstelnetwerk van Nationale-Nederlanden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade aan jouw woonhuis door een ander 'van buiten komend onheil', zoals een slag, stoot of val, is niet verzekerd. Als je de dekking All-in afsluit, ben je wel hiervoor verzekerd. 

Verbouwing, leegstand

Je bent niet verzekerd voor schade door vandalisme en (poging tot) inbraak als je woonhuis is gekraakt of langer dan twee maanden leeg staat.

Slecht onderhoud

Schade veroorzaakt doordat je jouw woonhuis slecht hebt onderhouden is niet verzekerd. 

Extra informatie

Met slecht onderhoud bedoelen wij dat jouw woonhuis niet, te weinig of verkeerd is onderhouden. 

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in jouw woonhuis of bijgebouw. Dit geldt ook als je hier niet van op de hoogte was. 

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan jouw woonhuis als de schade is veroorzaakt door:
- overstroming van een primaire waterkering
- aardbeving of vulkanische uitbarsting
- schimmels of zwammen
- grondverzakking / -verschuiving
- het milieu
- opzet of roekeloosheid
- constructie-, montage- of installatiefouten

Extra informatie

Schade door brand of ontploffing die het gevolg is van een overstroming van een primaire waterkering is wel verzekerd.

Een primaire waterkering biedt beveiliging tegen overstroming door buitenwater, zoals de Deltawerken, de Afsluitdijk en de dijken van de grote rivieren zoals de Maas, de Waal en de Nederrijn. Kijk voor meer informatie op www.waterveiligheidsportaal.nl.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Dat is bijvoorbeeld het geval:
- bij het gebruik van permanent aangesloten vulslangen op het verwarmingssysteem die niet geschikt zijn voor constante waterdruk, zoals tuinslangen
- als je in de winter jouw buitenkraan niet aftapt en de waterleiding knapt door vorst
- als jouw dakgoten zijn verstopt door bladafval
- als kitnaden en -voegen water doorlaten.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor € 0, € 50, € 100, € 150, € 200, € 250 of € 500 eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

Bij schade door extreem weer (storm en/of hevige lokale neerslag en/of stortregens) geldt altijd en alleen een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of heeft gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Aanvullende dekkingen

Verzekerde bedragen per gebeurtenis boven op de schade-uitkering:
* Bereddingskosten: maximaal verzekerde som
* Opruimingskosten: maximaal verzekerde som
* Noodvoorziening: maximaal verzekerde som
* Saneringskosten: maximaal verzekerde som
* Tuin: maximaal verzekerde som
* Huurderving: maximaal verzekerde som

Extra informatie

Vervolg aanvullende dekkingen, maximum per gebeurtenis:
* Garagebox ander adres: € 50.000
* Verplicht meerwerk overheid: maximaal verzekerde som
* Duurzaam meerwerk: 10% schadebedrag, maximaal € 30.000 per gebeurtenis

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen ook in het eerste jaar. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt. 

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie: https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.