Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhanger of oplegger.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit verschillende modules. Hieronder een overzicht.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De aansprakelijkheid voor schade aan een ander is gedekt op de verzekering van het voertuig dat de aanhanger trekt.

Keuze: beperkt Casco

Schade aan uw aanhanger door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Hierbij bent u ook verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een door u veroorzaakte botsing.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door gebruik van alcohol of drugs.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat bij het verhuren van de aanhanger is niet verzekerd.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhanger of oplegger is niet verzekerd.

Accessoires

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Beveiliging

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Reparatie

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in dezelfde landen als het voertuig dat de aanhanger trekt. Op de Groene Kaart van het trekkende motorrijtuig staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.