Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die anderen lijden (letsel, overlijden, materiële schade) die veroorzaakt is door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen (letsel of overlijden) en schade aan spullen of onroerende zaken van anderen, inclusief de schade die daaruit voortvloeit, zoals financiële schade (bedrijfsschade).

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf en uw werknemers, waaronder uitzendkrachten en stagiairs, en vennoten, firmanten, bestuurders en commissarissen. Ook meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig product dat door u is (op)geleverd.

Werkgeversaansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan uw werknemers door een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Dit kan letsel of overlijden zijn, maar ook schade aan de spullen van de werknemer.

Extra informatie

Uw werknemer kan ook schade oplopen waarvoor het bedrijf niet aansprakelijk is op basis van werkgeversaansprakelijkheid. In dat geval is er geen dekking op de AVB. Soms kan een werkgever er toch verantwoordelijk voor zijn dat er een verzekering is die (een deel van) de schade dekt. Dan biedt de dekking Werknemerschade uitkomst, zie hieronder.

Juridische hulp

De kosten voor rechtsbijstand en (straf)procedures, de bereddingskosten maar ook de kosten voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade zijn verzekerd. Bij een gedekte schade zijn ook de kosten van het verweer verzekerd als u ten onrechte aansprakelijk bent gesteld.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor schade die vóór de ingangsdatum is veroorzaakt? Dan is dat in de meeste gevallen verzekerd als u kunt aantonen dat op het moment van het handelen of nalaten de bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor schade die u al kende.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Werknemerschade

Met deze dekking zijn uw werknemers verzekerd voor schade die ze bij een ongeval tijdens hun werk oplopen maar waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. Ze zijn verzekerd voor de schade als gevolg van een ongeval tijdens het werk, in het verkeer en tijdens bedrijfsuitjes en zakenreizen. U kunt ook schade tijdens woon-werkverkeer meeverzekeren.

Extra informatie

De dekking in het verkeer geldt niet als de werknemer in een motorrijtuig van uw bedrijf rijdt. Voor dit risico kunt u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) afsluiten.

Keuze: Particuliere aansprakelijkheid en Jagersaansprakelijkheid

Particuliere aansprakelijkheid: Schade die u aan iemand anders veroorzaakt. Er is dekking voor letsel en voor schade aan spullen van iemand anders.

Jagersaansprakelijkheid: Schade die u aan iemand anders veroorzaakt door het gebruiken van een geweer tijdens het jagen. Er is dekking voor letsel en voor schade aan spullen van iemand anders.

Extra informatie

Bij Particuliere aansprakelijkheid is er ook dekking als de schade is veroorzaakt door bijvoorbeeld een gezinslid of een huisdier.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 
  •   

Opnieuw leveren van product of dienst

Voor schade en kosten door het opnieuw moeten verrichten van de door u eerder verrichte werkzaamheden of diensten bent u niet verzekerd.

Opzet

Schade die met opzet door u of uw medewerker is veroorzaakt, is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Wordt u als werkgever aangesproken voor schade die uw werknemer opzettelijk heeft veroorzaakt? Dan is dit alleen verzekerd als u de schade als werkgever niet had kunnen voorkomen.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade die is veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig (ook een drone), een gemotoriseerd vaartuig of een motorrijtuig waarvan u de eigenaar, bezitter, houder, bestuurder of gebruiker bent of die u als werkgever laat gebruiken, is niet verzekerd.

Extra informatie

Er gelden een paar uitzonderingen. Schade door een fiets met elektrische trapondersteuning (e-bike) is bijvoorbeeld wel verzekerd. Ook schade met een motorisch voortbewogen maaimachine of andere dergelijke gebruiksvoorwerpen met een maximale snelheid van 16 km per uur zijn meeverzekerd.

Milieuschade

Schade door een verontreiniging van de bodem of het (oppervlakte)water is niet verzekerd. 

Asbest

Schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of de aanwezigheid van asbest in asbesthoudende zaken is niet verzekerd.

Wettelijke voorschriften

Schade die het gevolg is van bewuste overtreding van overheidsvoorschriften is niet verzekerd.

Uitloop

Schade die u meldt ná de einddatum van de verzekering is niet verzekerd, ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van de verzekering.

Extra informatie

Bij beëindiging van uw bedrijf en bij opzegging van de verzekering door ons kunt u het nameldingsrisico apart verzekeren.

Opzicht

Schade aan spullen van een ander die u onder uw hoede heeft (onder opzicht), is niet verzekerd. 

Extra informatie

Onder opzicht verstaan we de schade die u per ongeluk veroorzaakt aan spullen die u huurt of in bruikleen heeft. Of als u schade veroorzaakt aan spullen van anderen die u bewerkt of behandelt. In bepaalde situaties betalen we de schade wel; in uw polis staat wanneer dat het geval is.

Buitenlandse vestiging

Schade in verband met het bestaan van een onderdeel of filiaal van het bedrijf buiten Nederland is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat in uw polis.

Verzekerd bedrag

De schade die op basis van uw polis verzekerd is, is gemaximeerd. De hoogte van het maximaal verzekerde bedrag kiest u zelf en bedraagt veelal € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Het is voor de continuïteit van uw bedrijf belangrijk een goede keuze te maken. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa. De dekkingen Werknemerschade en Particuliere aansprakelijkheid gelden overal ter wereld. De dekking Jagersaansprakelijkheid geldt alleen in Nederland, en onder bepaalde voorwaarden in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.