Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert uit wanneer er sprake is van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering is speciaal gemaakt voor zelfstandigen die zich verenigd hebben in bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap met minimaal vijf partners, vennoten of leden. 

Wat is verzekerd?

U sluit een Collectieve Arbeidsongeschiktheids­verzekering om een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid op te vangen.

Uitkering

Het arbeidsongeschiktheidspercentage van de verzekerde bepaalt de hoogte van de uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

De oorzaak van de arbeidsongeschiktheid bespreekt u met een door ons aangewezen deskundige.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Van arbeidsongeschiktheid is sprake als door ziekte of een ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt is om zijn beroep uit te oefenen.

Wanneer keren we uit?

Als een verzekerde arbeidsongeschikt raakt, dan heeft hij vanaf de eerste dag na de eigenrisicotermijn recht op een uitkering.

Re-integratie

We ondersteunen u en de verzekerde om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te verkorten.

Extra informatie

U of de verzekerde zelf kan bij ons een vergoeding aanvragen voor de re-integratiekosten van de verzekerde. Wij betalen een vergoeding als de voorgestelde interventie ervoor zorgt dat de verzekerde zijn werkzaamheden (deels) weer kan uitvoeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen recht op een uitkering als de verzekerde minder dan 25% arbeidsongeschikt is. Of als de stoornis niet medisch observeerbaar is.

Fraude

Bij fraude vervalt de dekking, zetten we de verzekering per direct stop en vorderen we de uitkeringen terug die wij al betaald hebben aan de verzekerde.

Opzet, grove schuld en bewuste roekeloosheid

Wij keren niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kiest zelf de eigenrisicotermijn. Dit is de termijn waarin de verzekerde geen recht heeft op een uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarop het Nederlandse recht van toepassing is. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons binnen de eigenrisicotermijn weten wanneer de verzekerde arbeidsongeschikt is. U doet er samen met de verzekerde alles aan om te zorgen dat de verzekerde weer aan het werk kan. Wij vragen de verzekerde om een gezondheidsverklaring in te vullen. 

Extra informatie

Aan de hand van de gezondheidsverklaring beoordelen we het risico van de verzekerde op arbeidsongeschiktheid. Ook beoordelen we of én tegen welke voorwaarden we de verzekerde accepteren.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Betalen gaat via automatische incasso.

Indexering

U kunt ervoor kiezen of en met welk percentage wij uw uitkering jaarlijks verhogen. Dit heeft invloed op uw premie.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de dag die op uw polis staat. U spreekt met ons af wanneer de verzekering begint en eindigt. Dit noemen we de contracttermijn.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw verzekering stopzetten? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan uw adviseur door.