Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Schade bij uw opdrachtgever die ontstaat als u een beroepsfout maakt of verkeerd advies geeft.

Wie zijn verzekerd?

Uw bedrijven uw medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers). Ook een bedrijf dat u inhuurt om iets voor u te doen.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor een fout die vóór de ingangsdatum is gemaakt? Dan is dat in de meeste gevallen verzekerd.

Extra informatie

U moet kunnen aantonen dat u op het moment dat u de beroepsfout maakte voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd was (bij een andere verzekeraar). Er is geen dekking voor beroepsfouten die u al kende.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf is niet verzekerd.

Kostenoverschrijding

Schade door overschrijding van de kosten door foute begrotingen of prijsberekeningen is niet verzekerd.

Juridische hulp

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, is niet verzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Uitloop

Opnieuw leveren product of dienst

Schade of kosten die worden gemaakt om de dienst opnieuw te leveren, zijn niet verzekerd.

Kantoorrisico

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.