Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen de gevolgen van schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die anderen (waaronder uw opdrachtgevers) lijden en die is veroorzaakt door een beroepsfout van uw bedrijf, uw medewerkers of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor financieel nadeel van uw klant of opdrachtgever, die door u of uw bedrijf is veroorzaakt als gevolg van een beroepsfout of een verkeerd advies.

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn uw bedrijf, uzelf en uw werknemers, waaronder uitzendkrachten en stagiairs, en vennoten en firmanten. Ook meewerkende familieleden en huisgenoten zijn verzekerd.

Juridische hulp

Bij een gedekte schade zijn verzekerd de - met ons goedvinden gemaakte - kosten voor juridische ondersteuning en/of het voeren van procedures, bereddingskosten, maar ook de kosten voor de vaststelling van aansprakelijkheid en schade en de eventuele wettelijke rente.

Inloop

Schade die is veroorzaakt vóór de ingangsdatum van de verzekering én die u meldt na de ingangsdatum van de verzekering, is verzekerd. De schade mag niet bij u bekend zijn op het moment dat u de verzekering afsluit. Dit heet inloop (of voorrisico).

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Kostenoverschrijding

Schade door of voortvloeiend uit het niet behalen van toegezegde of gegarandeerde resultaten, rendementen, rentabiliteit en dergelijke is niet verzekerd. Ook het overschrijden van kostenbegrotingen en tijdsplanningen is niet verzekerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte, is niet verzekerd.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade waarvoor u als bestuurder of commissaris/ toezichthouder wordt aangesproken, is niet verzekerd.

Opnieuw leveren product of dienst

Schade als gevolg van het vervangen of verbeteren van adviezen die u heeft gegeven en die achteraf ondeugdelijk bleken, maar ook het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van een opdracht die u naar de mening van de opdrachtgever niet op de gewenste wijze heeft uitgevoerd, is niet verzekerd.

Uitloop

Schade die u meldt ná de einddatum van de verzekering is niet verzekerd, ook al is die schade veroorzaakt tijdens de looptijd van die verzekering. Dit heet uitloop (of narisico).

Kantoorrisico

Schade die u veroorzaakt aan personen (letsel of overlijden) of aan de spullen van anderen (het zogenaamde kantoorrisico), is niet verzekerd.

Dienstverlening

Schade in verband met het verlenen van diensten in het kader van automatiseringsactiviteiten, van interim- en projectmanagement op statutair en/of (mede)beleidsbepalend niveau en van facility management en/of logistiek management, is niet verzekerd.

Imago- en reputatieschade

Schade in verband met het optreden van imago en/of reputatieschade is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. Voor de hoogte ervan bestaan een aantal (keuze)mogelijkheden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.