Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering éénmalig een bedrag uit. U sluit deze verzekering af voor uw werknemers.

Extra informatie

Met 'werknemers' bedoelen we ook ingeleende krachten zoals stagiairs en uitzendkrachten. U kunt ook vrijwilligers meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

Raakt uw werknemer door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt hij? Dan keert deze verzekering éénmalig een bedrag uit. U sluit deze verzekering af voor uw werknemers.

Extra informatie

Alle werknemers die op de loonlijst staan zijn automatisch verzekerd. Als de verzekering ook voor andere personen moet gelden, bijvoorbeeld firmanten of uitzendkrachten, dan moet u dit apart bij ons aangeven.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit door een ongeval is verzekerd.

Overlijden

Overlijden door een ongeval is verzekerd.

Extra informatie

Het verzekerde bedrag keren we uit aan de wettelijke erfgenamen van uw werknemer.

Verzekerde bedrag

Het verzekerd bedrag is gerelateerd aan het bruto jaarinkomen van uw werknemer. Het daadwerkelijk verzekerde bedrag staat op uw polisblad.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit als het ongeval met opzet is veroorzaakt.

Alcohol en drugs

We keren niet uit als het ongeval veroorzaakt is door het gebruik van alcohol en/of drugs.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij een zelfmoordpoging. Of een poging daartoe.

Grove schuld en bewuste roekeloosheid

We keren niet uit als er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij blijvende invaliditeit keren we een percentage van het verzekerde bedrag uit. Dit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Bij het verlies van gezichtsvermogen van één oog keren we bijvoorbeeld 30% van het verzekerde bedrag uit. Bij gezichtsverlies van beide ogen is dat 100%.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer een ongeval heeft gehad of overleden is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U doet er samen met uw zieke werknemer alles aan om te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we u niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u uw premie maandelijks of één keer per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betalen gaat via automatische incasso.

Premie

De hoogte van uw premie hangt af van het soort bedrijf dat u heeft, het aantal werknemers en de lonen of verzekerde bedragen van uw werknemers.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U spreekt af hoe lang uw verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u uw verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is twee maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. U moet deze verzekering schriftelijk opzeggen.