Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan computers, randapparatuur en kantoorelektronica zoals de telefooninstallatie. Ook dekt deze verzekering schade aan veel voorkomende bedrijfselektronica. Welke bedrijfselektronica precies is afhankelijk van het verzekerde beroep / bedrijf / activiteit.

Wat is verzekerd?

Alle computers, randapparatuur en kantoorelektronica en de bij de computers behorende programmatuur en de opgeslagen data. Ook dekt deze verzekering standaard schade aan veel voorkomende bedrijfselektronica. Welke bedrijfselektronica dit precies is, is afhankelijk van het verzekerde beroep / bedrijf / activiteit.

Opruimingskosten

Opruimingskosten zijn verzekerd tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de herstelkosten. Wanneer herstel niet mogelijk is, vergoeden we de nieuwwaarde als de apparatuur niet ouder is dan drie jaar. De gevolgschade (Extra kosten en Data) vergoeden we op basis van gemaakte kosten. Hierbij houden we wel rekening met het verzekerde bedrag en de uitkeringstermijn.

Extra kosten

Naast de fysieke schade aan de apparatuur zijn de kosten meeverzekerd die gemaakt zijn om stilstand in het bedrijf of beroep te voorkomen of te verminderen.

Reconstructiekosten

Reconstructiekosten zijn verzekerd onder onze dekking Data. Naast de fysieke schade aan de apparatuur is herstel of herinvoer van eventueel verminkte of verloren gegane data meeverzekerd. Dit geldt ook bij een storing in de levering van elektriciteit.

Keuze: dekking voor vervoer en verblijf elders

Het standaard dekkingsgebied van de verzekering is het vestigingsadres dat in uw polis staat. Dit kunt u laten uitbreiden tot een dekking waar ook ter wereld.

De fysieke schade

De apparatuur en programmatuur zijn verzekerd tegen alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen die van buitenaf op de apparatuur inwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vallen, stoten en inductie. Ook schade door diefstal na braak en brand is verzekerd.

Compatibiliteit

De kosten om bestaande software aan te passen zodat deze weer goed werkt met nieuwe elektronische apparatuur, die is aangeschaft ter vervanging van beschadigde, zijn meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som.

Overdekking

Bij onderverzekering door aanschaf van elektronische apparatuur gedurende het lopende verzekeringsjaar wordt overdekking toegepast. Hierdoor wordt de onderverzekering minder groot of vervalt zelfs. De hoogte van de overdekking hangt af van de verzekerde som.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Behoud functionaliteit

Schade die het gevolg is van een gebeurtenis die voorzienbaar en te verwachten is en die de werking van het apparaat niet beïnvloedt, is niet verzekerd. Denk hierbij aan krassen en deuken die ontstaan tijdens normaal gebruik.

Digitale informatie

Data en programmatuur die nog in bewerking is en dus nog niet opgeslagen anders dan in het vluchtig werkgeheugen van de processor, is niet verzekerd.

Diefstal uit een motorvoertuig

Er is onder geen enkele voorwaarde dekking voor diefstal uit motorvoertuigen. Diefstal is uitsluitend gedekt indien er sprake is van diefstal na braak uit een gebouw. Dit geldt ook als het dekkingsgebied is uitgebreid naar wereld.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Molest en opzet

Schade die ontstaat door molest of door opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. Voor de hoogte ervan bestaan een aantal (keuze)mogelijkheden. Soms geldt een afwijkend eigen risico. Dit staat in uw polis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de elektronica die in uw polis staat en die zich bevindt in uw bedrijfsgebouw. U kunt ook kiezen voor dekking waar ook ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden, zoals het erkennen van aansprakelijkheid. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.