Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de in aanbouw of verbouw zijnde bouwwerken.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat een bouwwerk in aanbouw is, of gerenoveerd, gemonteerd of getest wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen gedekt.

Wie is verzekerd?

Alle partijen op de bouwplaats zijn verzekerden. Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode, zoals bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein. .

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd zijn noodzakelijke hulpmaterialen tegen schade of diefstal: gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, systeemkisten, damwanden, etc.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van medewerkers op de bouwplaats.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is voltooid kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn.

Extra informatie

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde werk.

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, normale corrosie etc. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade.

Aansprakelijkheid

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor nog onderhanden zijnde werken. .

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werken die in de polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.