Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (pluim)veestapel door bijvoorbeeld brand of blikseminslag. Voor rundvee eventueel uit te breiden met dekking tegen ziekte en ongevallen; voor varkens en pluimvee voor schade door het uitvallen van regelapparatuur:

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw dieren, zowel in gebouwen als buiten, door bijvoorbeeld brand, blikseminslag en ontploffing. Maar ook schade door elektrocutie of verstikking is gedekt.

Verzekerd bedrag

U kunt het verzekerde bedrag zelf bepalen, op basis van de marktwaarde. Het verzekerde bedrag staat in de polis.

Keuze: Ziekte en ongevallen rundvee

Schade aan uw rundveestapel door ziekte, vergiftiging en ongevallen.

Gevolgschade uitval regelapparatuur

Schade aan varkens en pluimvee door het uitvallen van regelapparatuur, zoals de klimaatregeling.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade die u opzettelijk heeft veroorzaakt, Ook schade door aardbeving en overstroming is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt overal in Nederland, en in België en Duitsland tot 25 km van de Nederlandse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar.  Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.