Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door diefstal en beschadiging van gereedschappen en goederen die zich in uw bedrijfsvoertuig bevinden.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan goederen en gereedschappen die u zelf vervoert. Zowel tijdens het transport als tijdens het in- en uitladen.

Verzekerd bedrag

U kunt het verzekerde bedrag zelf bepalen, voor goederen op basis van factuurwaarde, en voor uw gereedschap op basis van dagwaarde.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet en schade door eigen bederf van de goederen is niet verzekerd.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet verzekerd is de schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.