Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door diefstal en beschadiging van gereedschappen en goederen die zich in jouw bedrijfsvoertuig bevinden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan en diefstal van goederen en gereedschappen tijdens verblijf in het vervoermiddel, tijdens het transport van de goederen en schade ontstaan tijdens het in- en uitladen.

Verzekerd bedrag

Je bepaalt het verzekerde bedrag zelf. Voor goederen op basis van factuurwaarde en voor gereedschap op basis van dagwaarde.

Extra dekkingen

Je bent verzekerd voor de kosten die u maakt om schade te beperkten of te voorkomen. Eventuele bijdrage in avarij-grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade. Ook ben je verzekerd voor de kosten van opruiming van de verzekerde goederen.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt je er niet uit? Neem dan contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Niet gedekt is schade die ontstaat doordat de goederen beschadigd zijn. Ook bedrijfsschade is niet gedekt.

Opzet en roekeloosheid

We vergoeden geen schade door opzet of roekeloosheid van een verzekerde.

Eigen bederf

We verzekeren geen schade door eigen bederf van de goederen.

Diefstal uit aanhangwagen

Je bent niet verzekerd voor diefstal van goederen uit een open of met dekzeil(en) afgesloten aanhangwagen.

Zaken waarin niet mag worden gehandeld

Er is geen dekking voor zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van (inter)nationale regels of waarvoor een geldige import- of exportvergunning is vereist en deze ontbreekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kun je zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kiest of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via jouw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in jouw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.