Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De evenementenverzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

De evenementenverzekering bestaat uit verschillende rubrieken of modules. Je kunt zelf kiezen welk risico je verzekert.

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan, of het niet komen opdagen van de hoofdpersoon.

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt uw bedrijf schade aan personen of spullen waarvoor u aansprakelijk bent? Dan is dat verzekerd.

Keuze: materiaal

Schade aan materiaal, zoals geluidsinstallaties, meubilair, tenten, etc. is verzekerd tijdens transport en verblijf.

Keuze: ongevallendekking

Uitkering bij een ongeval dat is overkomen aan leden of vrijwilligers van de organisatie. U kunt dit verzekeren tot een bepaald bedrag voor overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Keuze: slecht weer

U kunt de gevolgen van slecht weer meeverzekeren, maar alleen als het evenement in Nederland plaatsvindt.

Keuze: Geld

Verlies van contant geld tijdens verblijf en transport. Ook schade door acceptatie van vals geld is verzekerd.

 

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn financiële en organisatorische problemen, onvoldoende belangstelling en het ontbreken van vergunningen. Ook schade door opzet of grove schuld is niet verzekerd.

Verenigde Staten of Canada

Wordt er een schade geclaimd door iemand vanuit de verenigde Staten of vanuit Canada? Dan is dat niet verzekerd.

Winst

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor sommige rubrieken geldt een eigen risico.

Schade aan terreinen

Schade aan terreinen is uitgesloten.

Speciale evenementen

Speciale evenementen, zoals gevaarlijke sporten, zijn niet altijd gedekt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen binnen en buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden.U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U moet de premie direct na het afsluiten van de verzekering betalen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in de polis staat. Ook de einddatum staat in de polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het is een verzekering voor een vastgestelde periode. U kunt daarom alleen opzeggen als het evenement nog niet heeft plaatsgevonden.