Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Wat is verzekerd?

De Evenementenverzekering bestaat uit verschillende dekkingen. Je kan zelf kiezen welk risico je verzekert.

Keuze: kosten

Verzekerd zijn de (on)kosten die gemaakt zijn voor een evenement dat door onvoorziene omstandigheden wordt afgelast, uitgesteld, onderbroken of vroegtijdig beëindigd. Bijvoorbeeld een dag van nationale rouw waardoor het evenement niet door kan gaan, of het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen.

Keuze: aansprakelijkheid

Veroorzaakt jouw bedrijf schade aan personen of zaken en ben je voor deze schade aansprakelijk? Dan is dat verzekerd tot maximaal  2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: materiaal

Onder de dekking casco is schade aan materiaal, zoals geluidsinstallaties, meubilair, tenten, etc. verzekerd tijdens transport van en naar en verblijf tijdens het evenement op de evenementenlocatie.

Keuze: ongevallendekking

Uitkering bij een ongeval dat personen die onder de organisatie vallen is overkomen. Je verzekert dit voor vaste bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit.

Keuze: slecht weer

Onder de dekking (on)kosten kan je schade door afgelasten, uitstellen, onderbreken of vroegtijdige beëindiging door gevaarlijke weersomstandigheden meeverzekeren. Maar alleen als het evenement in Nederland plaatsvindt.

Keuze: geld

Verlies van contant geld tijdens verblijf en transport is verzekerd. Ook schade door acceptatie van vals geld is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Verenigde Staten of Canada

Er is geen dekking als je aansprakelijk wordt gesteld op grond van Amerikaans of Canadees recht, of als degene die je aansprakelijk stelt in de Verenigde Staten of Canada gevestigd is.

Winst

In geval van schade vergoeden wij niet de misgelopen winst.

Opzet en roekeloosheid

We vergoeden geen schade door opzet en roekeloosheid.

Besmettelijke Ziekten

We vergoeden geen schade of kosten door besmettelijke ziekten.

Cyber

Wij vergoeden geen schade als gevolg van cybercriminaliteit of -aanvallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de Rubrieken Aansprakelijkheid en Casco geldt een eigen risico. De hoogte ervan is afhankelijk van het soort evenement en de verzekerde bedragen. Voor het aannemen van vals geld geldt een eigen risico van  50,-.

Schade aan terreinen

Schade aan het terrein waarop het evenement plaatsvindt, is uitgesloten.

Speciale evenementen

Risicovolle evenementen, zoals gevaarlijke sporten, obstacle runs en andere risicovolle activiteiten, verzekeren wij niet.

Schade veroorzaakt door motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen

Wij dekken geen aansprakelijkheid voor schade die is toegebracht met of door een motorrijtuig of een (lucht)vaartuig.

Preventie maatregelen

Wij kunnen eisen dat je (aanvullende)preventie maatregelen neemt. Wij vergoeden jouw schade niet als je deze preventieve maatregelen niet hebt getroffen en onze belangen daardoor zijn geschaad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor evenementen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Zodra je weet of hoort dat er een schadegeval is moet je aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via automatische incasso of via je verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum zijn gekoppeld aan de opbouw- en de afbouwfase van het evenement. Voor de Dekking Onkosten kan een afwijkende begindatum van toepassing zijn.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering geldt voor een vastgestelde periode. Je kan alleen opzeggen als het evenement nog niet heeft plaatsgevonden. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.