Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de extra kosten om uw bedrijf zo snel mogelijk voort te zetten wanneer uw bedrijf door schade geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen. Zodat u bijvoorbeeld tijdelijk andere bedrijfsruimte kunt huren.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de extra kosten die u maakt als uw bedrijf stil zou vallen door brand, ontploffing, blikseminslag , diefstal na inbraak en vandalisme. En ook door leidinglekkage, storm en neerslag.

Schadevergoeding

U verzekert de een bedrag voor extra kosten die u moet maken na schade. Of omdat je bedrijf onbereikbaar is, bijvoorbeeld door een schade bij de buren

Storing nutsvoorzieningen

Ook de gemaakte kosten door wegvallen van levering van water, elektriciteit of gas zijn verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving of overstroming. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Boetes

Huur

Huuropbrengsten die u misloopt vanwege de schade aan uw bedrijf zijn niet verzekerd.

Reconstructiekosten

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan gedurende een bepaald aantal dagen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.