Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw bedrijfsgebouw.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw bedrijfsgebouw, inclusief de vaste inrichting ervan, door een verzekerde gebeurtenis. Verzekerd is onder meer schade door brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, lekkage van waterleidingen, storm, neerslag, sneeuwdruk en wateraccumulatie.

Verzekerd bedrag

Uw bedrijfsgebouw is verzekerd tot het bedrag dat in uw polis staat. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw.

Extra informatie


We vergoeden de herstelkosten. Als het gebouw niet te repareren is, vergoeden we de herbouwwaarde. In bijzondere gevallen vergoeden we de schade naar verkoopwaarde, bijvoorbeeld als het gebouw al te koop stond of was gekraakt. 
Als er schade is aan een dak waarin asbest zit, vergoeden we niet de hele schade.
In de polisvoorwaarden staat een tabel waarin u leest wat we vergoeden voor asbesthoudende dakbedekking.

Extra kosten na schade

Extra kosten voor het herstellen van uw bedrijfsgebouw na schade zijn ook verzekerd. Bijvoorbeeld de kosten om de schade te laten vaststellen, kosten van opruiming van beschadigde zaken, kosten om schade te beperken of te voorkomen en kosten omdat u aan bepaalde nieuwe wet- en regelgeving moet voldoen.

Huur

We vergoeden de gederfde huurinkomsten als u uw gebouw vanwege de schade niet hebt kunnen verhuren.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de tuin na schade zijn verzekerd.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Keuze: Woonhuis

Schade aan uw woonhuis door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis is verzekerd. Ook schade aan glas van het woonhuis valt onder de dekking.

Extra informatie

Uw woonhuis is verzekerd voor de herbouwwaarde. De dekking voor uw woonhuis geldt tot maximaal het verzekerde bedrag. Onder glas verstaan we glas en kunststof van het gebouw dat dient tot lichtdoorlating.

Keuze: Inboedel

Schade aan de inboedel door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, zoals brand of een val, is verzekerd. Deze dekking geldt voor spullen die zich in uw woonhuis bevinden.

Extra informatie


Voor deze dekking geldt een standaard verzekerd bedrag van € 100.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Schade door grondwater

Schade die is ontstaan door grondwater is niet gedekt.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Schade aan onderdelen die niet bij uw bedrijfsgebouw horen, zoals zonweringen, antennes, lichtreclames en grond vallen niet onder de verzekering.

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die we met u gemaakt hebben, dan keren we niet altijd uit.

Leegstand

Staat uw bedrijfsgebouw leeg of is het buiten gebruik? Geef dit dan direct aan ons door. We kunnen de verzekering dan aanpassen of besluiten de verzekering niet voort te zetten. Als het gebouw onbruikbaar is verklaard, dan vergoeden we de schade niet meer naar herbouwwaarde, maar naar afbraakwaarde.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de vestigingsadressen die in uw polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.