Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw goederen die worden vervoerd.                                                                                                                                                          

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan uw goederen die worden vervoerd met een voer-, vaar- of vliegtuig.  Het maximaal verzekerd bedrag per zending vindt u op uw polis. Er is dekking tijdens het transport en tijdens het in- en uitladen. Onder bepaalde voorwaarden doen wij geen beroep op leveringsvoorwaarden.

Keuze: schade aan zaken

Er is keuze voor een dekking van:
Handelsgoederen: voor alle handelsbedrijven die goederen zelf vervoeren of door derden laat vervoeren òf
Eigen goederen: voor bedrijven die eigen, gehuurde en/of geleende goederen. bedoeld voor o.a. verhuur, reparatie/onderhoud of eigen gebruik regelmatig vervoeren.

Extra informatie

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door één van de nader omschreven evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Misgelopen winst

U kunt kiezen voor,een vergoeding van de gebruikelijke winst op ingekochte goederen bovenop de vergoeding voor de materiele schade. U kunt kiezen voor een percentage tot maximaal 100%.

Keuze: Verblijf

Bij het verzekeren van eigen goederen kunt u de verzekering uitbreiden met het verblijf van deze goederen. 

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van.  Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Alleen de goederen zelf zijn verzekerd. De gevolgen van de schade aan de goederen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade, zijn niet verzekerd.

Opzet en roekeloosheid

We vergoeden geen schade door opzet of roekeloosheid van een verzekerde.

Zaken waarin niet mag worden gehandeld

Er is geen dekking voor zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van (inter)nationale regels of waarvoor een geldige import- of exportvergunning is vereist en deze ontbreekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. 

Toeslag

Er gelden geen toeslagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt dekking in Europa, Turkije, Marokko, Algerije en Tunesië, of naar keuze in de gehele wereld..

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Zodra u weet of hoort dat er een schadegeval is moet u aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit.  En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan de verplichtingen of schaad u onze belangen? Dan kan dit gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of uw verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet beëindigen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Extra informatie

Let op: de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. De verzekering eindigt dan één maand daarna of zoveel later als u wenst. U kunt de verzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen.