Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de goederen die eenmalig worden vervoerd.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt materiële schade aan de goederen die eenmalig worden vervoerd of verhuisd. Het verzekerd bedrag vindt u op uw polis. Er is dekking tijdens het transport en tijdens het in- en uitladen. 

Keuze: schade aan zaken

Schade aan de goederen is, afhankelijk van de gekozen dekking, verzekerd. U kunt kiezen voor de ruimste 'All-Risks dekking' of voor een beperkte 'Evenementendekking' waarbij alleen schade aan de goederen is gedekt als deze is veroorzaakt door één van de nader omschreven evenementen.

Extra vergoedingen

Eventuele bijdrage in avarij grosse en bereddingskosten zijn meeverzekerd. De bereddingskosten moeten wel redelijk zijn ten opzichte van de schade.

Keuze: oorlogs- en stakersrisico

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking voor schade die ontstaat door oorlog of door een staking.

Keuze: Verblijf

U kunt de verzekering uitbreiden met een dekking tijdens het (kortdurende) verblijf van de goederen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Gevolg- en bedrijfsschade

Alleen de goederen zelf zijn verzekerd. De gevolgen van de schade aan de goederen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsschade, zijn niet verzekerd.

Opzet en roekeloosheid

Wij vergoeden geen schade door opzet of roekeloosheid van een verzekerde.

Zaken waarin niet mag worden gehandeld

Er is geen dekking voor zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van (inter)nationale regels of waarvoor een geldige import- of exportvergunning is vereist en deze ontbreekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van de waarde van de zaken en het soort zaken. 

Toeslag

Er gelden geen toeslagen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geeft dekking vanaf de plaats van afzending tot de plaats van bestemming en staat in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Zodra u weet of hoort dat er een schadegeval is moet u aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan de verplichtingen of schaad u onze belangen? Dan kan dit gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Het risico voor verzekeraar begint zodra de zaken worden opgepakt om het transport te beginnen en eindigt zodra de zaken worden neergezet op de plek van bestemming. 

Extra informatie

Let op: de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit is een tijdelijke verzekering. U kunt de verzekering alleen opzeggen als het transport nog niet is begonnen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.