Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering dekt schade aan of door uw handelsvoorraad. Onder handelsvoorraad wordt in dit verband verstaan; de boten die eigendom zijn van de verzekeringnemer en bestemd voor verkoopdoeleinden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan of door uw handelsvoorraad verzekerd is.

Verzekerd bedrag

U bent verzekerd als u aansprakelijk bent voor schade die door of met een boot uit uw handelsvoorraad is toegebracht aan personen of zaken. Wij vergoeden tot een bedrag van € 5.000.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan uw handelsvoorraad staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis. 

Handelsvoorraad

De verzekering dekt schade ontstaan aan of veroorzaakt door een bij ons aangemelde boot uit uw handelsvoorraad.

Extra informatie

Er is ook dekking voor schadegebeurtenissen die zich voordoen tijdens proefvaren, vervoer van de boot met een transportmiddel en verblijf op de werf.

Keuze: Dekking brand/ diefstal

Als volgens de polis sprake is van de dekking Brand/ Diefstal dan bent u verzekerd voor gebeurtenissen als:

-  Brand en ontploffing, ongeacht of deze binnen of buiten de boot is ontstaan en blikseminslag.

-  Diefstal, joy-varen alsmede het ontstaan van de schade tijdens het plegen of ontstaan.

Extra informatie

Dit geldt ook als het bij een poging is gebleven of ontstaan gedurende de tijd dat de boot vanwege de diefstal of het joy-varen aan uw macht was onttrokken.

Keuze: Volledige dekking

Bij “volledige dekking” bent u naast bovenstaande ook verzekerd voor:

-  Een van buiten komend onheil, zoals aanvaring, natuurgeweld en vandalisme

Aan-/afmelden van boten

Bij verkoop van een boot of uitbreiding van uw voorraad informeert u ons.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt of ontstaan door opzet 
  • Schade door onvoldoende zorg of preventie bij diefstal en verduistering
  • Schade door verhuur, personenvervoer, afwijkend gebruik en gebruik in strijd met de wet

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Er is geen dekking bij gebruik van een boot uit uw handelsvoorraad voor privé doeleinden.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. U kunt standaard kiezen voor € 500,- of € 1.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Uw handelsvoorraad is gedekt binnen Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij u een aantal vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert uw situatie of uw handelsvoorraad? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. In geval van schade moet u er alles aan doen om de schade zo veel mogelijk te beperken. Meld daarnaast uw schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Jaarlijks stellen wij een voorschotpremie vast. Was uw voorraad in het verzekeringsjaar kleiner of groter dan verwacht, dan verrekenen wij dit met u in januari van het volgende jaar. U kunt kiezen of u uw voorschotpremie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Extra informatie

Kiest u voor een termijnbetaling, dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. U hebt dan een opzegtermijn van één maand. U dient de verzekering schriftelijk bij ons op te zeggen.