Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering dekt schade aan of door jouw handelsvoorraad. Onder handelsvoorraad wordt in dit verband verstaan de boten die eigendom zijn van de verzekeringnemer en bestemd voor verkoopdoeleinden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan of door jouw handelsvoorraad verzekerd is.

Verzekerd bedrag

Je bent verzekerd als je aansprakelijk bent voor schade die door of met een boot uit jouw handelsvoorraad is toegebracht aan personen of zaken. Wij vergoeden maximaal een bedrag van  5.000.000,- per gebeurtenis. Voor schade aan jouw handelsvoorraad staan de verzekerde bedragen vermeld op de polis.

Handelsvoorraad

De verzekering dekt schade ontstaan aan of veroorzaakt door een bij ons aangemelde boot uit jouw handelsvoorraad.

Extra informatie

Er is ook dekking voor schadegebeurtenissen die zich voordoen tijdens proefvaren, vervoer van de boot met een transportmiddel en verblijf op een werf voor onderhoud en/of reparatie in opdracht van jou.

Keuze: dekking Brand/Diefstal

Als volgens de polis sprake is van de dekking Brand/Diefstal ben je verzekerd voor gebeurtenissen zoals:

- brand en ontploffing, ongeacht of deze binnen of buiten de boot is ontstaan en blikseminslag;

- diefstal, joy-varen alsmede het ontstaan van schade tijdens het plegen daarvan of ontstaan gedurende de tijd dat de boot hierdoor weg was

Keuze: volledige dekking

Met de Volledige dekking ben je naast de dekking Brand/Diefstal ook verzekerd voor:

- Een van buiten komend onheil, zoals aanvaring, natuurgeweld en vandalisme.

Aan-/afmelden van boten

Bij verkoop van een boot of uitbreiding van jouw voorraad informeer je ons op de met ons overeengekomen wijze.

Wat is niet verzekerd?

Opzet

Je bent niet verzekerd als je in strijd met het recht met opzet iets doet of niet doet waardoor schade ontstaat.

Onvoldoende zorg

Je bent niet verzekerd voor schade door onvoldoende zorg. Van onvoldoende zorg is sprake bij onvoldoende onderhoud, het niet (laten) repareren van bestaande schade, onvoldoende preventie bij buitengebruik stelling en proefvaren zonder begeleiding/toezicht.

Onvoldoende preventie

Je bent niet verzekerd bij diefstalschade als je geen/onvoldoende maatregelen hebt getroffen om diefstal te voorkomen.

Bepaalde vormen van schade

Je bent niet verzekerd voor schade door het loslaten van verf, delaminatie, lakschade, schrammen en krassen en blaasvorming in polyester door osmose.

Slijtage en andere geleidelijke inwerkende omstandigheden

Je bent niet verzekerd voor schade door slijtage, geleidelijke inwerking van vocht, lucht of een bodem-/lucht-/waterverontreiniging.

Verhuur, personenvervoer, afwijkend gebruik en gebruik in strijd met de wet

Je bent niet verzekerd voor schade terwijl je boot wordt verhuurd, gebruikt voor charterdoeleinden en/of personenvervoer tegen betaling en/of voor andere doeleinden dan aan ons is doorgegeven bij het aangaan van de verzekering of wordt gebruikt voor deelneming aan een misdrijf.

Molest

Je bent niet verzekerd voor schade door molest. Onder molest verstaan we gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Atoomkernreactie

Je bent niet verzekerd voor schade door een atoomkernreactie. Hieronder verstaan we iedere atoomkernreactie onverschillig hoe deze is ontstaan en waar deze zich heeft voorgedaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Je kiest zelf jouw eigen risico. Je kunt kiezen uit  500,- of  1.000,- eigen risico.

Proefvaren

Proefvaren is verzekerd als dit gebeurt onder begeleiding en/of toezicht van verzekeringnemer.

Zinken

Onder de Volledige dekking is zinken van andere dan nieuwe boten verzekerd als dit aantoonbaar het gevolg is van een van buiten komend onheil.

Gebruik van een boot voor privé doeleinden

Je bent niet verzekerd bij gebruik van een boot uit jouw handelsvoorraad voor privé doeleinden.

Schade voorkomen

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om schade te voorkomen.

Waar ben ik gedekt?

Tijdens proefvaren is het dekkingsgebied het op de polis omschreven dekkingsgebied.
Als er geen sprake is van proefvaren is het dekkingsgebied iedere locatie binnen Nederland, België of Duitsland waar de boot zich op het moment van de gebeurtenis bevindt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van deze verzekering stellen wij je een aantal vragen. Het is belangrijk dat je deze vragen juist en volledig beantwoordt. Verandert jouw situatie of jouw handelsvoorraad? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
In geval van schade ben je verplicht de gebeurtenis zo spoedig mogelijk te melden, binnen een redelijke termijn alle informatie te geven die voor ons van belang is, medewerking te verlenen en indien mogelijk schade te voorkomen en verminderen.

Hoe en wanneer betaal ik?

Jaarlijks stellen wij een voorschotpremie vast. Was jouw voorraad in het verzekeringsjaar kleiner of groter dan verwacht, dan verrekenen wij dit met jou in januari van het volgende jaar. Je kunt kiezen of je jouw voorschotpremie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens één jaar door. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Je hebt dan een opzegtermijn van één maand. Je dient de verzekering schriftelijk bij ons op te zeggen via jouw verzekeringsadviseur.