Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Gedekt is schade aan uw huurdersbelang. Dit zijn de veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u zelf voor eigen rekening heeft aangebacht in het gebouw dat u huurt, of die u heeft overgenomen van de vorige huurder. Zoals betimmeringen, schuttingen of verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Uw huurdersbelang is verzekerd tegen schade door onder meer brand, ontploffing, storm, hevige lokale regenval, wateropeenhoping, lekkage uit leidingen diefstal en vandalisme.

Extra informatie

Heeft u schade aan uw huurdersbelang en is deze te repareren? Dan vergoeden we de herstelkosten. Kan de schade niet hersteld worden? Dan vergoeden we de herbouwwaarde.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor het huurdersbelang is gebaseerd op de herbouwwaarde ervan. Dit bedrag staat in uw polis, en geldt als maximale vergoeding bij schade.

Extra informatie

U kunt kiezen voor Garantie tegen onderverzekering. Met deze Garantie wordt de schade aan uw huurdersbelang volledig vergoed. Ook als die groter is dan het verzekerde bedrag in uw polis.

Kosten na schade

Kosten voor een noodvoorziening of het opruimen van beschadigde zaken zijn ook verzekerd. Maar deze vergoeden we tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor het huurdersbelang.

Contra-expert

Heeft u schade? Dan wordt deze vastgesteld door onze expert. U kunt ook zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. De kosten voor een contra-expert vergoeden wij ook, voor zover deze redelijk zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade door grondwater

Schade die is ontstaan door grondwater is niet gedekt.

Opzet, roekeloosheid, verboden activiteiten, fraude en molest

U krijgt nooit een vergoeding voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen, roekeloosheid, een verboden activiteit, fraude of molest.

Extra informatie

Fraudeert u bij het afsluiten van de verzekering, of bij het claimen van een schade? Dan zullen wij bovendien de verzekering beëindigen.

Aardbeving en overstroming

Schade die is ontstaan door een aardbeving is niet gedekt. Ook niet als die het gevolg is van de winning van gas, olie, zout of delfstoffen. Ook schade door het overstromen of bezwijken van een primaire waterkering is niet gedekt. Een primaire waterkering biedt bescherming tegen het water van de zee, een binnenwater zoals het IJsselmeer of een rivier.

Extra informatie

Er is ook geen dekking voor schade door water dat buiten de oevers is getreden. Bijvoorbeeld wanneer dit een uiterwaard instroomt, of een gebied dat door de overheid is aangewezen als waterberging.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. Dit deel van de schade blijft voor uw eigen rekening. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Extra informatie

Let op, er zijn situaties waarvoor een afzonderlijk eigen risico geldt. Is zo'n situatie voor u van toepassing? Dan leest u dat in uw polis.

Afspraken

Soms gelden er afspraken, bijvoorbeeld voor preventieve maatregelen. Het is belangrijk dat u nagaat of u hieraan voldoet. Doet u dat niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op schadevergoeding

Extra informatie

Let op, niet alle afspraken zijn opgenomen in de voorwaarden. Er kunnen ook afspraken zijn opgenomen in clausules bij uw polis.

Waar ben ik gedekt?

De dekking van deze verzkering geldt alleen voor schades die zijn ontstaan binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag hierbij niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden. Is de schade aan uw huurdersbelang het gevolg van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit? Dan moet u hiervan direct aangifte doen bij de politie.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 12.00 uur op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet beëindigen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Extra informatie

Let op, de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. De verzekering eindigt dan een maand daarna, of zoveel later als u wenst. U kunt de verzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen.