Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Gedekt is schade aan uw inventaris. Dit zijn alle roerende zaken die u gebruikt bij het uitoefenen van uw beroep, bedrijf of bedrijfsactiviteiten.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Uw inventaris is verzekerd tegen schade door onder meer brand, ontploffing, storm, hevige lokale regenval, wateropeenhoping, lekkage uit leidingen, diefstal en vandalisme.

Extra informatie

Heeft u schade aan uw inventaris? Dan kunnen we die op verschillende manieren vaststellen. Bijvoorbeeld op basis van de dagwaarde; dit is de waarde die de inventaris heeft op een bepaald moment. We gaan sowieso uit van de dagwaarde wanneer deze lager is dan 40% van de nieuwwaarde. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor de inventaris is gebaseerd op de nieuwwaarde ervan. Dit bedrag staat in uw polis, en geldt als maximale vergoeding bij schade.

Extra informatie

U kunt kiezen voor Garantie tegen onderverzekering. Met deze Garantie wordt de schade aan uw inventaris volledig vergoed. Ook als die groter is dan het verzekerde bedrag in uw polis.

Kosten na schade

Kosten die u na een schade moet maken zijn ook verzekerd. Zo vergoeden we de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade, en om verdere schade te beperken of te voorkomen.

Extra informatie

Kosten voor een noodvoorziening, het opruimen van beschadigde zaken of voor vervoer en verblijf naar een geschikte herstel- of bewaarplaats zijn ook verzekerd. Maar deze vergoeden we tot maximaal 20% van het verzekerde bedrag voor de inventaris.

Reconstructiekosten voor de administratie

Is er ook schade ontstaan aan uw administratie? Dan vergoeden we de kosten voor de reconstructie daarvan. Deze vergoeding is gemaximeerd tot € 50.000,-.

Inventaris van anderen

Gebruikt u wel eens iets van iemand anders? En raakt dit bijvoorbeeld door een brand beschadigd? Dan vergoeden we die schade tot maximaal € 5.000,-.

Geld en geldswaardig papier

Raakt er contant geld of geldswaardig papier, zoals tegoedbonnen of zegels, beschadigd? Dan is dit meeverzekerd. We vergoeden hiervoor maximaal € 1.000,-.

Extra informatie

Heeft u bij het uitoefenen van uw beroep contant geld geaccepteert dat vals blijkt te zijn? En kon u niet weten dat het geld vals was? Dan is dat verzekerd. We vergoeden hiervoor maximaal € 1.000,-. 

Contra-expert

Heeft u schade? Dan wordt deze vastgesteld door onze expert. U kunt ook zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. De kosten voor een contra-expert vergoeden wij ook, voor zover deze redelijk zijn.

Keuze: Glas

Glas van het bedrijfsgebouw is verzekerd wanneer dit breekt door een onvoorziene gebeurtenis, of door een mankement aan het glas of het bevestigingsmaterieel.

Extra informatie

Deze optionele dekking geldt voor glas dat bij het bedrijfsgebouw hoort waarin uw inventaris zich bevindt. Zoals glas in ramen en dakramen, windschermen of terreinafscheidingen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Schade door grondwater

Schade die is ontstaan door grondwater is niet gedekt.

Opzet, roekeloosheid, verboden activiteiten, fraude en molest

U krijgt nooit een vergoeding voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen, roekeloosheid, een verboden activiteit, fraude of molest.

Extra informatie

Fraudeert u bij het afsluiten van de verzekering, of bij het claimen van een schade? Dan zullen wij bovendien de verzekering beëindigen.

Aardbeving en overstroming

Schade die is ontstaan door een aardbeving is niet gedekt. Ook niet als die het gevolg is van de winning van gas, olie, zout of delfstoffen. Ook schade door het overstromen of bezwijken van een primaire waterkering is niet gedekt. Een primaire waterkering biedt bescherming tegen het water van de zee, een binnenwater zoals het IJsselmeer of een rivier.

Extra informatie

Er is ook geen dekking voor schade door water dat buiten de oevers is getreden. Bijvoorbeeld wanneer dit een uiterwaarde instroomt, of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. Dit is het deel van de schade dat voor uw eigen rekening blijft. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Extra informatie

Let op, er zijn situaties waarvoor een afzonderlijk eigen risico geldt. Is zo'n situatie voor u van toepassing? Dan leest u dit in uw polis.

Afspraken

Soms gelden er afspraken, bijvoorbeeld voor preventieve maatregelen. Het is belangrijk dat u nagaat of u hieraan voldoet. Doet u dat niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op schadevergoeding.

Extra informatie

Let op, niet alle afspraken zijn opgenomen in de voorwaarden. Er kunnen ook afspraken zijn opgenomen in clausules bij uw polis.

Inventaris buiten een bedrijfsgebouw

Bevindt uw inventaris zich buiten een bedrijfsgebouw? Dan is de dekking van deze verzekering beperkt. De inventaris is dan bijvoorbeeld niet meer gedekt tegen storm, hevige lokale regenval, diefstal of vandalisme.

Extra informatie

Bevindt uw inventaris zich niet op het adres in uw polis, maar wel in een bedrijfsgebouw in Nederland? Dan geldt er geen beperking voor de dekking van deze verzekering, zolang de inventaris hier niet langer dan drie maanden verblijft.

Waar ben ik gedekt?

De dekking van deze verzekering geldt alleen voor schades die zijn ontstaan binnen Nederland.

Extra informatie

Als wij met u een ander dekkingsgebied afspreken, dan staat dit op uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag hierbij niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden. Is de schade aan uw inventaris het gevolg van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit? Dan moet u hiervan direct aangifte doen bij de politie.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 12.00 uur op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet beëindigen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Extra informatie

Let op, de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. De verzekering eindigt dan een maand daarna, of zoveel later als u wenst. U kunt de verzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen.