Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Beschadiging van de verzekerde machines, installaties of apparatuur.

Opruimingskosten

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het betreffende verzekerde object.

Schadevergoeding

De verzekering dekt de reparatiekosten tot de dagwaarde van de machine.

Transportkosten

Kosten voor transport en verblijf in verband met een gedekte schade zijn verzekerd. In- en uitbouwkosten. Kosten voor het demonteren en terugplaatsen om herstel mogelijk te maken, zijn verzekerd.

Keuze: Bedrijfsschade

Schade door omzetverlies kunt u aanvullend meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming en molest. Maar ook niet bij slijtage.

Opzet, nalatigheid, onvoldoende onderhoud

Schade door oneigenlijk gebruiken bewuste overbelasting van de machine is niet verzekerd.

Niet goed functioneren

Schade die slechts bestaat uit het niet of niet goed functioneren van de machine zonder een beschadiging van de machine is niet gedekt. .

Overwerk herstelkosten

Gevolgschade

Niet verzekerd is de schade aan grondstoffen en/of producten die door de machine verwerkt worden. Bedrijfsschade en de kosten van bespoediging van het herstel (overwerkkosten) zijn alleen gedekt als dat uit de polis blijkt.

In- en uitbouwkosten

Digitale informatie

Verlies of verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico per machine of per schadegeval gelden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de met name genoemde machines die op een adres van verzekerde staan, zoals vermeld op het polisblad.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.