Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welke soort verzekering is dit?

U heeft als werkgever de verplichting om twee jaar het loon van zieke werknemers door te betalen. Deze verzekering helpt u bij verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. U kiest zelf of we alle loonkosten vergoeden of een deel. We ondersteunen u bij de verzuimbegeleiding en ontzorging van arbo- en re-integratiedienstverlening.

Wat is verzekerd?

De kosten van de loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken vanuit het door u opgegeven loon. De verzekering geldt voor alle werknemers met een vast of tijdelijk contract.

Extra informatie

Sommige werknemers zijn niet meeverzekerd, bijvoorbeeld directeur(en)-grootaandeelhouder(s).

Poortwachterproof

Als u de door de bedrijfsarts, casemanager en ons gegeven adviezen opvolgt, vergoeden wij een eventuele loonsanctie die UWV kan opleggen.

Interventievergoeding

Wij vergoeden de kosten voor interventies wanneer de bedrijfsarts of casemanager deze adviseert in het kader van de Wet verbetering poortwachter. De casemanager maakt altijd een kosten-baten analyse bij inzet van een interventie.

Keuze: vergoeding werkgeverlasten

We vergoeden ook een deel van de andere kosten die doorlopen bij ziekte van een werknemer. Zoals de premies voor de werknemersverzekeringen en de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

Verzuimbegeleiding

Met het Verzuimpakket Werkgever mkb uitgebreid moet u de arbodienstverlening altijd via Nationale-Nederlanden sluiten. Wij werken samen met vier arbodiensten voor deze verzekering. U kiest één van deze gecertificeerde arbodiensten.

Extra informatie

Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. De werkgever en de zieke werknemer spannen zich er samen voor in dat de werknemer zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan gaan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie. Ook de werknemer is verplicht om mee te werken.

Re-integratie

Wij ondersteunen u bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. Let op: u blijft (met uw werknemers) verantwoordelijk voor de re-integratie. Zo moet u zich onder meer houden aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuim.

Casemanager

Als u te maken krijgt met dreigend langdurig verzuim van een werknemer leveren wij een casemanager die namens u de regie voert over het ziekteverzuimproces en de re-integratie. De arbodienst stelt deze casemanager beschikbaar.

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) als uw arbeidsongeschikte werknemer overlijdt.

Premiestabiliteit

De verzekering voorkomt onverwacht hoge premiestijgingen door incidenteel hoog verzuim in het eigen bedrijf. Zowel gedurende de looptijd als bij verlenging van de verzekering. De premie kan jaarlijks maximaal met 25% stijgen door het eigen verzuim in de onderneming. Bij verlenging kan de premiestijging hoger zijn door de invloed van andere factoren. 

Extra informatie

Bij verlenging kan de premiestijging hoger zijn door de invloed van andere premie bepalende factoren. Denk hierbij aan hoger verzuim in de sector.

Juridische hulp

Heeft u juridische hulp nodig bij het verhalen van kosten voor loondoorbetaling of WGA-uitkeringen op iemand anders? Dan vergoeden we deze juridische hulp. En soms ook juridische hulp bij bezwaar en beroep. Kijk voor de volledige voorwaarden in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Directeur(en)-grootaandeelhouder(s) zijn niet verzekerd. Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam of toen u de verzekering sloot.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Niet van toepassing.

Fraude of opzet

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude. Wij keren ook niet niet uit als de ziekte veroorzaakt is door uw opzet of grove schuld, of als de ziekte een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering moet u een contract hebben met een gecertificeerde arbodienst via Nationale-Nederlanden.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor deze verzekering.

Eigen risico

Er geldt een eigenrisicoperiode. U bepaalt zelf hoe lang deze periode is, variërend van 10 tot 130 wachtdagen. U krijgt in deze periode geen vergoeding voor het doorbetalen van loon aan uw zieke werknemers.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor al uw werknemers waarvoor u in Nederland premies werknemersverzekeringen afdraagt. De uitkering kan in bepaalde situaties ook in het buitenland ontvangen worden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering moet u zich laten ondersteunen door een geregistreerde bedrijfsarts of arbodienst. U moet al uw werknemers verzekeren en u houden aan de Wet verbetering poortwachter en de Arbowet. Geef ziekmeldingen of betermeldingen binnen twee werkdagen aan ons door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen wij u om algemene verzuiminformatie, niet naar de gezondheid van uw werknemers. Bij de start van de verzekering moet u melden wie er dan ziek zijn. De verzekering van deze werknemers gaat pas in vanaf het moment dat ze vier aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt zijn.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal of halfjaar krijgt u een premieopslag. Betaling gaat via automatische incasso.

Premie

Uw premiepercentage hangt af van het soort bedrijf dat u heeft, de samenstelling van uw personeelsbestand en de verstrekte verzuimpercentages.

Extra informatie

Het bruto jaarloon is het jaarloon vóór aftrek van belastingen en pensioenpremies. Het uniforme loon is het loon waarover u loonbelasting betaalt. De hoogte van het premiepercentage hangt onder andere af van de verzuimcijfers in eerdere jaren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw polis staat. De looptijd van uw verzekering is één of drie jaar. Betaalt u uw premie niet of niet op tijd? Dan kunnen wij uw dekking onderbreken of uw verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Wilt u uw verzekering opzeggen? Geef dit dan uiterlijk één maand voordat de contracttermijn afloopt aan ons door. Dit kan schriftelijk, per e-mail of via uw adviseur.