Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de installatiewerken die u aanlegt of aanpast

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Materiële beschadigingen gedurende de periode dat installatiewerk door u / uw bedrijf wordt aangelegd, gewijzigd of getest. Ook is tijdens deze periode diefstal van installatiematerialen gedekt.

Extra informatie

Ook gedekt zijn opruimingskosten tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag voor het desbetreffende verzekerde werk.

Verzekerd bedrag

Staat vermeld op het polisblad

Wie is verzekerd?

Alle partijen op de montagelocatie zijn verzekerden. Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ook de architect, ingenieur en constructeur.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de installatie- en montageperiode, zoals de installaties zelf, en de installatiematerialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op de montagelocatie.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die ontstaat door de installatiewerkzaamheden aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: Hulpmateriaal

Verzekerd zijn noodzakelijke hulpmaterialen tegen schade of diefstal: gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen, steigers, etc.

Keuze: Persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van medewerkers van verzekerde/verzekeringnemer?op de montagelocatie.

Keuze: onderhoudstermijn

Nadat het werk is voltooid, kunt u de verzekering laten doorlopen gedurende de onderhoudstermijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Normale slijtage, normale corrosie etc. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is een beperkte dekking tijdens de onderhoudstermijn. Die staat op de polis.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. Dit staat op de polis.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor nog onderhanden zijnde werken.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor alle werken die in de polis staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.