Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de installaties die u aanlegt of aanpast.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade aan het montage- of installatiewerk gedurende de montageperiode van al uw montageprojecten. Ook is tijdens deze periode diefstal van montagecomponenten vanaf de montagelocatie gedekt.

Met de tijdelijke verzekering is een specifiek montage- of installatieproject verzekerd.

Extra informatie

Naast de schade zijn de opruimingskosten gedekt tot maximaal 10% van de verzekerde som, de bereddingskosten tot maximaal 50% van de verzekerde som, de kosten om de schade op te sporen tot 10% van de geschatte eindwaarde van het werk verzekerd. Ook de kosten om de schade vast te stellen zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Op deze verzekering is per verzekerde rubriek een verzekerd bedrag van toepassing. De verzekerde bedragen staan op het polisblad.

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het werk. Afhankelijk van de verzekerde dekkingen zijn onder andere de opdrachtgever, montagedirectie, hoofdaannemer, onderaannemers, architecten, constructeurs en de adviseurs verzekerd. 

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het montagewerk tijdens de montageperiode. Hieronder vallen ook schade aan en diefstal van montagecomponenten die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn, en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken zoals steigers, bekistingen en damwanden.

Keuze: in- en uitloop en onderhoudstermijn

Bij begin en einde van de verzekering moet u rekening houden met de overgang van dekking voor werken die u onderhanden heeft. Bij het afsluiten kunt u aanvullend inloopdekking verzekeren voor werkzaamheden die al voor de ingangsdatum zijn begonnen. De tijdelijke verzekering kent geen inloopdekking.

Soms kunt u uitloop na de einddatum van de polis verzekeren voor werken die al begonnen zijn tijdens de looptijd.

Extra informatie

Bij de tijdelijke verzekering kunt u de dekking verlengen als de bouw langer duurt.

U kunt de verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor de dekking tijdens de onderhoudstermijn kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek, de (aannemings)overeenkomst of opdracht is overeengekomen.

Keuze: bestaande eigendommen opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan eigendommen (gebouwen, spullen en montagecomponenten) van de opdrachtgever en huurders/gebruikers van de onroerende zaak en is veroorzaakt door of onder verantwoordelijkheid van een verzekerde. Ook schade aan genoemde zaken door neerslag en storm is verzekerd.

Keuze: hulpmateriaal en transport

Verzekerd is het hulpmateriaal dat nodig is om het werk uit te voeren. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein. Met de transportdekking verzekert u schade door beschadiging of diefstal van montagecomponenten tijdens transport binnen Nederland. 

Extra informatie

Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal. Voorbeelden van hulpmateriaal zijn gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Het hulpmateriaal is verzekerd tegen materiële schade en diefstal.

Keuze: eigendommen montagedirectie en personeel

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op of aangrenzend aan het bouwterrein.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Opzet en onjuiste informatie

Schade door opzet is niet verzekerd. Schade na opgeven van onjuiste informatie door u over de schade is niet verzekerd.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op deze verzekering niet gedekt.

Molest en asbest

U bent niet verzekerd voor schade door molest en asbest.

Extra informatie

Onder molest verstaan wij: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Op deze verzekering is per verzekerde rubriek een eigen risico van toepassing. De eigen risico's staan vermeld op het polisblad.

Onderhoudstermijn

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking. Er is dan bijvoorbeeld geen dekking voor brand en/of ontploffing.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werken die u uitvoert binnen Nederland. Het dekkingsgebied kan worden uitgebreid met België en Duitsland. De tijdelijke verzekering geldt voor het in de polis vermelde montageproject in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. U moet aangifte doen bij de politie als er sprake is van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Voor een tijdelijke verzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet beëindigen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. De tijdelijke verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis.

Als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet heeft u geen dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. De verzekering eindigt dan een maand daarna, of zoveel later als u wenst. U kunt de verzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen. De tijdelijke verzekering geldt voor een vastgestelde periode. U kunt deze niet opzeggen.