Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Montageverzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan de installaties die u aanlegt of aanpast.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade aan het montage- of installatiewerk gedurende de montageperiode. Ook is tijdens deze periode diefstal van montagecomponenten vanaf de montagelocatie gedekt.

Extra informatie


De Tijdelijke Montageverzekering geldt voor één specifiek montage- of installatieproject.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf welke bedragen u wilt verzekeren. De gekozen verzekerde bedragen staan dan in uw polis.

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur en constructeur.

Extra informatie

Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Het werk

Verzekerd is materiële schade aan het montagewerk tijdens de montageperiode. Hieronder vallen ook schade aan en diefstal van montagecomponenten die voor uw rekening en risico op de montagelocatie aanwezig zijn, en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de montagewerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het werkterrein.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op de montagelocatie.

Keuze: transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van montagecomponenten tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op deze verzekering niet gedekt. Alleen in sommige gevallen kunt u aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. 

In- en uitloop

Bij begin en einde van de verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Niet automatisch verzekerde werken

Werken die niet vallen binnen de omschrijving op uw polis zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel bij ons aanmelden. Dan beoordelen we of we ze toch kunnen verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werken die u uitvoert binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Voor een tijdelijke verzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Een tijdelijke verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. Een tijdelijke verzekering geldt voor een vastgestelde periode; daarom kunt u deze niet opzeggen.