Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de ongevallenverzekering heeft u recht op een vergoeding als u of een medeverzekerde door een ongeval blijvend invalide raakt. Nadat we de vergoeding hebben vastgesteld, betalen we deze in één keer uit.

Extra informatie

De ongevallenverzekering biedt extra financiële zekerheid. Uw gezin kan meeverzekerd worden. Tandartskosten voor kinderen tot en met 18 jaar door een ongeval kunnen meeverzekerd worden en u kunt kiezen om ook een uitkering bij overlijden door een ongeval mee te verzekeren.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, dan heeft u met de ongevallenverzekering recht op een vergoeding. Het maximaal te verzekeren bedrag is € 250.000,-. De uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Als u door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel helemaal niet meer kunt gebruiken, dan krijgt u een percentage van uw verzekerd bedrag uitgekeerd. Zo ontvangt u bij het volledig verlies van een duim 25 % van het verzekerd bedrag, bij volledig verlies van het gehoor aan beide oren 60 %. 

Keuze: overlijden

Bij overlijden vergoeden we een door u gekozen verzekerd bedrag. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 5.000,-, € 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,-.

Extra informatie

We betalen de vergoeding aan de begunstigden op uw polis. Staan er geen begunstigden op uw polis, dan betalen we de vergoeding aan uw echtgenoot of geregistreerde partner, of aan degene met wie u in gezinsverband samenwoonde.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt tandartskosten als gevolg van een ongeval bij een kind tot en met 18 jaar meeverzekeren.

Extra informatie

De tandheelkundige behandeling vergoeden we tot maximaal € 500,- per ongeval per verzekerde.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij ongevallen die met opzet of door roekeloos gedrag van uzelf zijn ontstaan. Of als het een gevolg is van het gebruik van alcohol of drugs, het uitoefenen van een gevaarlijke sport of van gevaarlijk werk.

Extra informatie

Tevens keren wij niet uit als de ongevallen die u krijgt, ontstaan doordat u een bestaande psychische- of lichamelijke aandoening heeft. In de polisvoorwaarden staat precies waar u wel en niet voor verzekerd bent.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kunt u door een ongeval een bepaald lichaamsdeel nog maar gedeeltelijk gebruiken? Dan keren we naar verhouding uit. Voor een voorbeeld, klik op ‘extra informatie’.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u bent verzekerd voor € 100.000,-. Na een ongeluk verklaart een arts dat uw been voor 10 % invalide is. Uw uitkering is dan: € 100.000,- (verzekerd bedrag) x 70 % (uitkeringspercentage invaliditeit van een been) x 10 % (deel van invaliditeit) = € 7.000,-. In dit geval zou u dus € 7.000,- uitbetaald krijgen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt ook als u 75 jaar wordt. Als een medeverzekerde eerder dan u 75 jaar wordt, vervalt voor hem of haar de dekking. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.