Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Rechtsbijstandverzekering Bedrijven krijgt uw bedrijf juridisch advies en deskundige rechtshulp door juristen en advocaten van DAS. Ook de eventuele kosten van rechtsbijstand zijn tot een maximum bedrag verzekerd. Denk daarbij aan kosten van deskundigen en getuigen, expertisekosten en gerechtskosten.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp en advies bij het verhalen van schade, straf- en tuchtrecht en overige geschillen in de bedrijfsvoering, zoals geschillen met leveranciers en klanten, geschillen met werknemers en geschillen met de overheid. Maar ook geschillen met de verhuurder van uw bedrijfspand, of met uw buren.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

We bieden u juridische hulp als u als ondernemer een conflict heeft met bijvoorbeeld leveranciers, klanten, medewerkers of de overheid.

Incasso

Met onze dekking 'Incassorechtsbijstand' helpen we u om uw openstaande facturen in Nederland alsnog te incasseren.

Keuze: verkeer

We bieden u juridische hulp als u schade aan een bedrijfsmotorrijtuig wilt verhalen op de veroorzaker, of als u een conflict heeft met de garage, bijvoorbeeld over een aankoop, reparaties of onderhoud van uw bedrijfsauto.

Telefonische Advies Service

Als u een dringend probleem heeft en snel wilt handelen, dan kunt u bellen met de Telefonische Advies Service van DAS. Ook als er nog geen conflict is en u juist een conflict wilt voorkomen. De Telefonische Advies Service van DAS helpt u een verantwoorde beslissing te nemen.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering geldt niet voor alle conflicten. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Privé-geschillen en hoedanigheid

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf, zoals vermeld op de polis (hoedanigheid).

Belastingen

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over een belasting, heffing of accijnzen die u moet betalen. Ook krijgt u geen hulp bij een conflict over een subsidie die u heeft aangevraagd.

Bestaand conflict

Voor deze verzekering geldt geen wachttermijn. Maar voor conflicten die al bestonden toen u de verzekering afsloot, krijgt u niet alsnog juridische hulp.

Vermogensbeheer, milieu en bedrijfsbeëindiging

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict in verband met vermogensbeheer, milieukwesties, het overnemen of beëindigen van uw bedrijf, of als er sprake is van faillissement.

Onroerend goed

U krijgt geen juridische hulp bij een conflict over een onroerende zaak die u verhuurt, of die u niet gebruikt voor uw beroep of bedrijf.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van DAS komen onbeperkt voor rekening van DAS. Voor alle andere (externe) kosten vergoeden we maximaal  75.000,- per gebeurtenis. In een aantal situaties geldt een ander maximum per gebeurtenis (zie de extra informatie hieronder). U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan het drempelbedrag (franchise) gaat. Dit bedrag staat in uw polis.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van  30.000,- voor alle procedures die voor één en dezelfde gebeurtenis gevoerd worden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Voor het verhalen van schade en strafrechtsbijstand bent u ook buiten Nederland verzekerd, en wel in heel Europa. De wederpartij moet in het hierboven omschreven dekkingsgebied woonachtig of gevestigd zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u rechtshulp nodig heeft, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld een juridisch geschil zo snel mogelijk bij DAS. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.