Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van {uitvoerder} bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van je beroepspraktijk of bedrijf. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

Juridische hulp als u een conflict heeft als ondernemer met bijvoorbeeld leveranciers, klanten, medewerkers of de overheid. Deze dekking geldt altijd.

Keuze: incasso

Juridische hulp als u oninbare vorderingen wilt incasseren.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade aan een motorrijtuig wilt verhalen op de veroorzaker, of als u een conflict hebt met de garage, bijvoorbeeld over een aankoop, over reparaties of onderhoud.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als het conflict al bestond toen u de verzekering afsloot. Ook milieukwesties, geschillen over vermogensbeheer en opzetzijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf (hoedanigheid)vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de vergoeding van de kosten die een door u gekozen advocaat maakt voor uw juridische hulp. U krijgt geen juridische hulp als de zaak over minder dan het drempelbedrag gaat. Dit bedrag staat in de polis.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Voor het verhalen van schade en strafrechtsbijstand ook buiten Nederland ( in heel Europa).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een juridische kwestie zo snel mogelijk bij SRK Rechtsbijstand. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.