Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw transportbedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen die uw bedrijf vervoert voor een opdrachtgever.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan goederen van anderen die u voor hen vervoert en waarvoor u aansprakelijk bent op grond van de geldende vervoerscondities.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor elke dekking is standaard € 1.250.000,-. De verzekerde bedragen staan in de polis.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor schade aan containers of trailers van anderen die u voor het transport gebruikt.

Keuze: Physical distribution/opslag

U bent verzekerd voor schade aan opgeslagen goederen van een opdrachtgever.

Doorbreking van limiet

Schade aan goederen van anderen die u voor hen vervoert, waarvoor u aansprakelijk bent en waarbij de limiet (in de vervoerscondities) doorbroken wordt door een gerechtelijke uitspraak is verzekerd tot € 750.000,-, zonder extra eigen risico.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Zaken waarin niet mag worden gehandeld

Er is geen dekking voor schade aan zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van (inter)nationale regels of waarvoor een geldige import- of exportvergunning ontbreekt.

Oorlogs- en stakersrisico

Niet verzekerd is schade door oorlogs- en/of stakersrisico.

Bijzondere bedingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid uit een contractueel beding, zoals een boete-, schadevergoedings-, garantie- of vrijwaringsbeding. 

Opzet en roekeloosheid

We vergoeden geen schade die met opzet of door roekeloosheid is veroorzaakt of verergerd door verzekerde, een ondergeschikte of een hulppersoon van verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Diefstalpreventie

Om diefstal van lading te voorkomen moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het soort goederen dat u vervoert. Als u niet aan de beveiligingseisen voldoet, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor vervoer en opslag binnen Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden, zoals het erkennen van aansprakelijkheid. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Extra informatie

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen bijvoorbeeld een schade afwijzen. Ook kunnen we de premie en/of voorwaarden van uw verzekering aanpassen. In sommige gevallen kunnen wij zelfs uw verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Extra informatie

Let op: de verzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.