Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt je transportbedrijf tegen schadeclaims als jouw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen die je bedrijf vervoert voor een opdrachtgever.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan goederen van anderen die je voor hen vervoert en waarvoor je aansprakelijk bent op grond van de geldende vervoerscondities.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor elke dekking is standaard  1.250.000,-. De verzekerde bedragen staan in de polis.

Keuze: container-/traileraansprakelijkheid

Voor schade aan containers of trailers van anderen die je voor het transport gebruikt.

Keuze: physical distribution/opslag

Je bent verzekerd voor schade aan opgeslagen goederen van een opdrachtgever.

Doorbreking van limiet

Schade aan goederen van anderen die je voor hen vervoert, waarvoor je aansprakelijk bent en waarbij de limiet (in de vervoerscondities) doorbroken wordt door een gerechtelijke uitspraak is verzekerd tot  750.000,-, zonder extra eigen risico.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Zaken waarin niet mag worden gehandeld

Er is geen dekking voor schade aan zaken waarin niet mag worden gehandeld op grond van (inter)nationale regels of waarvoor een geldige import- of exportvergunning ontbreekt.

Oorlogs- en stakersrisico

Niet verzekerd is schade door oorlogs- en/of stakersrisico.

Bijzondere bedingen

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid uit een contractueel beding, zoals een boete-, schadevergoedings-, garantie- of vrijwaringsbeding.

Opzet en roekeloosheid

We vergoeden geen schade die met opzet of door roekeloosheid is veroorzaakt of verergerd door verzekerde, een ondergeschikte of een hulppersoon van verzekerde.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen Risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kan je zelf kiezen.

Diefstalpreventie

Om diefstal van lading te voorkomen moeten er preventieve maatregelen genomen worden. Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk van het soort goederen dat je vervoert. Als je niet aan de beveiligingseisen voldoet, geldt er een extra eigen risico bij diefstal van de gehele lading.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor vervoer en opslag binnen Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als je een schade meldt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. Je mag niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden, zoals het erkennen van aansprakelijkheid. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Hoe en wanneer betaal ik?

Je kiest of je de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via jouw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in jouw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als jij of wij de verzekering niet opzeggen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als je wenst. Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail.