Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw transportbedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen die uw bedrijf vervoert voor een opdrachtgever.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan goederen van anderen die u voor hen vervoert en waarvoor u aansprakelijk bent op grond van de geldende vervoerscondities.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor elke dekking is standaard € 1.250.000,-. De verzekerde bedragen staan in de polis.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor schade aan containers of trailers van anderen die u voor het transport gebruikt.

Keuze: Physical distribution/opslag

U bent verzekerd voor schade aan opgeslagen goederen van een opdrachtgever.

Doorbreking van limiet

Schade aan goederen van anderen die u voor hen vervoert, waarvoor u aansprakelijk bent en waarbij de limiet (in de vervoerscondities) doorbroken wordt door een gerechtelijke uitspraak is verzekerd tot € 750.000,-, zonder extra eigen risico.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

  • De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur. 

Handelsverbod en vergunning

We keren niet uit bij schade aan goederen waarvoor een handelsverbod geldt of waarvoor een geldige import- of exportvergunning ontbreekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor vervoer en opslag binnen Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.