Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw transportbedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan goederen die uw bedrijf vervoert voor een opdrachtgever.

Extra informatie

Deze verzekeringskaart geldt alleen voor ons standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie, dan is het geen standaardproduct. In zo’n geval geldt deze verzekeringskaart niet.

Wat is verzekerd?

Schade aan goederen van anderen die u voor hen vervoert en waarvoor u aansprakelijk bent op grond van de geldende vervoerscondities.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor elke dekking is standaard € 1.250.000,-. De verzekerde bedragen staan in de polis.

Keuze: Container-/traileraansprakelijkheid

Voor schade aan containers of trailers van anderen die u voor het transport gebruikt.

Keuze: Physical distribution/opslag

Voor schade aan opgeslagen goederen van een opdrachtgever.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade aan goederen waarvoor een handelsverbod geldt of waarvoor een geldige import- of exportvergunning ontbreekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor vervoer en opslag binnen Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

In uw polisvoorwaarden staat exact wanneer u de verzekering kunt opzeggen en met welke opzegtermijn. In ieder geval kunt u de verzekering na het eerste jaar dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.